Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – младши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – младши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“

Основни функции и задължения на заемащия длъжността:

·  Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Българското национално радио, включително на средства на Европейския съюз, с оглед на постигане на целите на медията;

·  Изготвя и представя на директора на дирекцията планове, работни документи, одитни доклади и други документи при изпълнение на одитен ангажимент;

·  Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, при необходимост  подпомага отговорните длъжностни лица при изготвянето на план за действие и проследява изпълнението на препоръките;

·  Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска;

·  Участва в изготвянето на стратегическите и годишните планове за дейността на дирекция „Вътрешен одит“;

·  Проверява и оценява съответствието на дейността на БНР с нормативните разпоредби, вътрешните актове и договорите;

·  Изготвя становища, докладни записки, служебни писма и друга кореспонденция, във връзка с осъществяване на одитната дейност. При необходимост обработва служебната поща.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" специалност - счетоводство, контрол, одитинг, финанси и право;

·  професионален опит – не се изисква;

·  сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

·  комуникативни, организационни и координационни умения и способност за работа в екип;

·  добра компютърна грамотност.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап – събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, копие от диплома за завършено образование, документи доказващи съответствие с изискванията на чл. 19 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която можете да изтеглите ТУК   до 17ч. на 03.07.2020 г., на адрес: radomirova@bnr.bg.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.