Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – експерт, обществени поръчки

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – експерт, обществени поръчки в Административна дирекция.

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да изготвя проекти на документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки;

·  Да подготвя всички необходими бланки, декларации и др. за работата на комисията по оценка на офертите;

·  Да подготвя протоколите от работата на комисиите, назначени от възложителя да извършват подбор на кандидатите или участниците, да разглеждат и оценяват офертите или да провеждат преговори и диалог;

·  Да проверява за наличността, валидността и достоверността на документите в подадените оферти за изпълнение на обществени поръчки, както и на документите, необходими за сключването на договори за обществени поръчки;

·  Да изготвя проекти на издаваните от възложителя решения, обявления и други актове в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

·  Да изготвя кореспонденция с кандидатите или участниците в процедури по ЗОП;

·  Да следи за спазването на всички срокове във връзка с провежданите от БНР процедури за възлагане на обществени поръчки;

·  Да изпраща документи за публикуване в Регистъра на обществените поръчки и да ги публикува на профила на купувача на БНР в изискуемите от нормативните актове срокове.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Висше образование;

·  Образование в областта на правото или икономиката ще се счита за предимство;

·  Професионален опит в областта на обществените поръчки;

·  Добро познаване на нормативната уредба в областта на възлагането на обществени поръчки;

·  Добра компютърна грамотност и ползване на новите информационни технологии;

·  Умения за планиране и организиране на дейност, за ефективно разпределение на работното време и за работа с крайни срокове;

·  Инициативност, комуникативност и способност за вземане на самостоятелни решения;

·  Умения за работа в екип.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап – предварителен подбор по документи;

·  втори етап – практическа задача и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, копие на диплома за завършено висше образование и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК, до 31.07.2020 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора.