Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет в Стара Загора

1.Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет, със застроена площ от 19 кв. м., находящ се на първи (партерен) етаж в сграда с идентификатор 68850.503.502.1 по КККР на гр. Стара Загора, с административен адрес: ул. „Свети Княз Борис I“ № 75.

2. Начална тръжна месечна наемна цена: 100 лв. (сто лева).

3. Обектът се ползва за административни нужди. След наемане, имотът трябва да се ползва само по предназначение.

4. Размер на депозита за участие в търга – 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 или по следната банкова сметка на БНР: Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

IBAN: BG19 BNBG 9661 3300 1790 01

BIC: BNBGBGSD.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – 3 (три) години.

6. Търгът ще се проведе на 26.10.2020 г. от 13:00 часа в сградата на РРС – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I“ № 75.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата е осигурен тук.

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

8.1. са в производство по ликвидация;

8.2. са в открито производство по несъстоятелност или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

8.3. имат непогасени задължения към БНР;

8.4. са били оценител/и при определяне на първоначалната наемна цена.

Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват с декларация по образец, като физическите лица декларират отсъствието на обстоятелствата по точки 8.3. и 8.4.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

10. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 22.10.2020 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на РРС – Стара Загора, след предварителна уговорка на телефон +359886738866 – инж. Живко Нанев.

11. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 23.10.2020 г. в деловодството на РРС – Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I“ № 75.

12. Пълният текст на заповедта може да видите тук  .