Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за длъжностите директор на Радио Благоевград и директор на Радио Стара Загора

| обновено на 29.12.20 в 20:52

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите:

 ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА РРС БЛАГОЕВГРАД

ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА РРС СТАРА ЗАГОРА

Изисквания към кандидатите:

•  образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“, област на висше образование - хуманитарни, социални, стопански, правни или технически науки;

•  управленски опит - минимум 3 години;

  професионален опит в медия - минимум 5 години;

•  добра компютърна грамотност и умение за ползване на новите информационни технологии;

•  инициативност, проактивност, способност за поемане на отговорност и взимане на гъвкави и самостоятелни решения;

•  умения за работа в екип;

•  комуникативни и социални умения;

•  добро познаване на Закона за радиото и телевизията, европейските и национални норми, свързани с ролята и функциите на обществените медии, както и с регулацията, саморегулацията и финансирането им;

•  познаване на етичните норми в журналистиката, свързани с обективността, плуралистичния подход и редакционната независимост;

•  владеене на английски език, втори чужд език - предимство.

Подборът ще се проведе на два етапа. Първи етап – проверка за пълнота и редовност на документите за участие, както и за съответствие с изискванията за заемане на длъжността. Втори етап – представяне и защита на концепция и събеседване, в което ще вземат участие допуснатите от комисията след първия етап кандидати.

Критерии за оценка на концепцията:

1.   Анализ на текущото състояние на регионалната програма;

2.  Анализ на ключовите фактори – вътрешни и външни, които оказват влияние върху развитието на програмата;

3.  Програмно развитие, гарантиращо обществения характер на програмата. Приоритети;

4.  Управление на промяната;

5.  Стил и терминология.

Необходими документи за участие в подбора:

1.  Заявление за участие в подбора и данни за обратна връзка;

2.  Автобиография;

3.  Копие на документ за придобито висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“;

4.  Копие на документи, удостоверяващи минимум 5 години професионален опит в медия и 3 години управленски опит;

5.  Копие на документ, удостоверяващ езиково ниво;

6.  Концепция за развитие на регионалната радиостанция – обем до 8 страници, шрифт Times New Roman, размер 12, полета 2,5 см, междуредие 1,5 lines;

7.  Кандидатите могат да представят и допълнителни документи, при наличие на такива, а именно: документи, удостоверяващи квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен;

8.  Декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК 

Документи за участие в подбора се подават на електронен адрес: kandidati@bnr.bg

Крайният срок за подаване на необходимите документи за участие в подбора е 15.01.2021 г.