Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Заповед за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет

Заповед № 6-55/11.02.2021 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване относно проведена тръжна процедура за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв. м., намиращ се на втори етаж на сграда, в двора на Българското национално радио, представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на БНР. 

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № 6-2/04.01.2021 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв. м., намиращ се на втори етаж на сграда, в двора на Българското национално радио, представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на БНР, съгласно Заповед № РД-09-035/12.03.2008 г. на кмета на район „Лозенец“ – Столична община, актуван с Акт за публична държавна собственост № 01123/08.09.1998 г. на Областния управител на област София. 

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със Заповед № 6-2/04.01.2021 г. на генералния директор на БНР и на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

І. ЕТ „Д-р Зорица Папазян“ – АИППМП (амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ), ЕИК: 130150131, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1233, ул. „Карлово“ № 11, бл. 2, ап. 9, за спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв. м., с предлагана цена от 183,33 лв. (сто осемдесет и три лева, и тридесет и три стотинки) без ДДС или 220 лв. (двеста и двадесет лева) с включен ДДС, определена на базата на проведен търг с тайно наддаване съгласно протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със Заповед № 6-2/04.01.2021 г. на генералния директор на БНР, за срок от 3 (три) години. 

ІІ. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), настоящата заповед да се съобщи на участника в търга, посочен в т. I от настоящата заповед, в тридневен срок от издаването ѝ. 

ІІІ. На основание чл. 56 от ППЗДС, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, както и да бъде публикувана на интернет страницата на адрес: www.bnr.bg

 ІV. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересoваните участници могат да обжалват заповедта в четиринадесет – дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

V. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем при условията на утвърдената тръжна документация и проекта на договор.

Текста на заповедта можете да прочетете ТУК