Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Заповед за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на кухненски блок

Заповед № 6-56/11.02.2021 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване относно проведена тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ кухненски блок. 

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № 6-3/04.01.2021 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ кухненски блок, със следните параметри: 1. застроена площ кухненски блок – 80,15 кв. м; 2. година на строителство – 1972 г.; 3. обща експлоатационна годност – 80 г.; 4. остатъчна експлоатационна годност – 32 г.; 5. възраст на сградата – 48 г.; 6. вид на строителството – панелно. 

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със Заповед № 6-3/04.01.2021 г. на Генералния директор на БНР и на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

І. „Олдес“ ЕООД, ЕИК: 175067314, със седалище и адрес на управление: с. Бистрица, община Столична, област София ПК 1444, ул. „Лещава“ № 14, представлявано от Олег Стоянов Кирилов - управител, за спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ кухненски блок, с предлагана цена от 525 лв. (петстотин двадесет и пет лева) без ДДС или 630 лв. (шестстотин и тридесет лева) с включен ДДС, определена на базата на проведен търг с тайно наддаване съгласно протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със Заповед № 6-3/04.01.2021 г. на генералния директор на БНР, за срок от 5 (пет) години. 

Мотиви: подаденото заявление от „Олдес“ ЕООД е редовно – подадено е в изисканата форма и срок, съобразено е с условията в тръжните книжа и са представени всички необходими документи от участника, посочени в тръжната документация

Подаденото заявление от „Моли грил“ ООД не е редовно – подадено е в изисканата форма, срок, но не е съобразено с условията в тръжните книжа и не са представени всички необходими документи от участника, посочени в изискванията на тръжната документация, а именно: 

1. в представения списък на изпълнените услуги участникът не е посочил период, в който са изпълнени съответните дейности, от което не може да се направи заключение, че услугите са изпълнени през последните 3 (три) години; 

2. в предлаганото от „Моли грил“ ООД меню не са посочени различни видове закуски, съгласно изискването на раздел II, б. „б“, т. 3.3.6. от утвърдената тръжна документация. 

ІІ. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга в тридневен срок от издаването ѝ, а именно: 

1. „Олдес“ ЕООД, ЕИК: 175067314, със седалище и адрес на управление: с. Бистрица, община Столична, област София, ПК 1444, ул. „Лещава“ № 14, представлявано от Олег Стоянов Кирилов – управител 

2. „Моли грил“ ООД, ЕИК: 205034026, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1784, ж. к. „Младост“ – 1, бл. 72, вх. 4, ап. 91, представлявано от Божидар Звезделинов Неделчев - управител. 

ІІІ. На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, както и да бъде публикувана на интернет страницата на адрес: www.bnr.bg 

ІV. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересованите участници могат да обжалват заповедта в четиринадесет – дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

V. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем при условията на утвърдената тръжна документация и проекта на договор. 

Текста на заповедта можете да прочетете ТУК