Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжността експерт в дирекция "Бюджет"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в дирекция "Бюджет"

Задължения на заемащия длъжността:

·  Подпомага и участва в процеса по разработването на бюджетни прогнози, проектобюджет и бюджет на БНР;

·  Осъществява консолидиране на бюджети, бюджетни прогнози, приложения и справки за структурите  на БНР;

·  Осъществява предварителен контрол на разходи във връзка с дейността на БНР;

·  Участва и подпомага изготвянето на приложения и доклади във връзка с изпълнението на бюджета на БНР;  

·  Извършва анализ на финансовото състояние и финансовите резултати и предлага мерки за подобряването им;

·  Съдейства при осъществяване на последващ контрол и анализ на разходите по бюджета на БНР;

·  Изготвя справки, анализи, отчети и подготвя кореспонденция към външни и вътрешни потребители, свързани с дейността на дирекцията и с бюджета на БНР;

·  Участва в разработване и поддържане на актуален статус на вътрешни правила и процедури за бюджетния процес в БНР.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование - висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – икономика;  

·  Професионален опит - минимум 2 години;

·  Познаване на нормативните актове в областта на публичните финанси, бюджета и счетоводството;

·  Компютърни умения – много добро познаване и работа с Excel;

·  Умение да извлича, анализира, синтезира и представя информация;

·  Способност да комуникира и работи ефективно в екип;

·  Способност за работа в динамична среда, за спазване на времеви ограничения и за постигане на исканите резултати.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от  Националния център за информация и документация (НАЦИД) и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК, до 28.03.2021 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора.