Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост,по обособени обекти, както следва:

- обект № 1 в Производствено-техническа сграда: намира се на площадката на северните стълбища на етаж 4 (четвърти). Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа и свързаност с ВиК.

-обект № 2 в Производствено-техническа сграда: намира се на площадката на северните стълбища на етаж 3 (трети). Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 3 в Производствено-техническа сграда: намира се в коридора на етаж втори срещу южните стълбища. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 4 в Производствено-техническа сграда: намира се в коридора на етаж втори срещу южните стълбища. Предназначение: за вендинг машина. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 5 в Програмно-редакционна сграда: намира се в коридора на етаж шести зад асансьорните клетки. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа и свързаност с ВиК.

-обект № 6 в Програмно-редакционна сграда: намира се в коридора на етаж четвърти зад асансьорните клетки. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 7 в Програмно-редакционна сграда: намира се на партерен етаж между първата и втората врата на входа – срещу рецепция. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 8 в Програмно-редакционна сграда: намира се на партерен етаж между първата и втората врата на входа – срещу рецепция. Предназначение: за вендинг машина. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 9 в двора пред сградата на БНР: намира се в навес тип затворена шатра. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

- обект № 10 - находящ се на площадка пред административна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 2;

- обект № 11 –  находящ се в западната част на партерния етаж на административна сграда с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

Обекти от № 1 до № 9 представляват части от по един квадратен метър от имот, предоставен за управление на БНР, съгласно Заповед № РД-09-035/12.03.2008 г. на кмета на район „Лозенец“ – Столична община, актуван с Акт за публична държавна собственост № 01123/08.09.1998 г. на Областния управител на област София, предназначени за поставяне на вендинг автомати за кафе и други продукти.

3. Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на:

- за обект № 1 – 98.95 лв. (деветдесет и осем лева, и деветдесет и пет стотинки) без ДДС или 118.75 лв. (сто и осемнадесет лева, и седемдесет и пет стотинки) с включен ДДС;

-за обект № 2 – 97.97 лв. (деветдесет и седем лева, и деветдесет и седем стотинки) без ДДС или 117.56 лв. (сто и седемнадесет лева, и петдесет и шест стотинки) с включен ДДС;

-за обект № 3 – 97.97 лв. (деветдесет и седем лева, и деветдесет и седем стотинки) без ДДС или 117.56 лв. (сто и седемнадесет лева, и петдесет и шест стотинки) с включен ДДС;

-за обект № 4 – 98.14 лв. (деветдесет и осем лева, и четиринадесет стотинки) без ДДС или 117.77 лв. (сто и седемнадесет лева, и седемдесет и седем стотинки) с включен ДДС;

-за обект № 5 – 95.72 лв. (деветдесет и пет лева, и седемдесет и две стотинки) без ДДС или 114.87 лв. (сто и четиринадесет лева, и осемдесет и седем стотинки) с включен ДДС;

-за обект № 6 – 94.55 лв. (деветдесет и четири лева, и петдесет и пет стотинки) без ДДС или 113.46 лв. (сто и тринадесет лева, и четиридесет и шест стотинки) с включен ДДС;

-за обект № 7 – 136.84 лв. (сто тридесет и шест лева, и осемдесет и четири стотинки) без ДДС или 164.20 лв. (сто шестдесет и четири лева, и двадесет стотинки) с включен ДДС;

-за обект № 8 – 135.89 лв. (сто тридесет и пет лева, и осемдесет и девет стотинки) без ДДС или 163.07 лв. (сто шестдесет и три лева, и седем стотинки) с включен ДДС.

-за обект № 9 – 137.97 лв. (сто тридесет и седем лева, и деветдесет и седем стотинки) без ДДС или 165.57 лв. (сто шестдесет и пет лева, и петдесет и седем стотинки) с включен ДДС. -за обект № 10: 161,00 лв. (сто шестдесет и един лева) без включен ДДС, респективно 193,20 лв. (сто деветдесет и три лева и двадесет стотинки) с включен ДДС.

-за обект № 11: 40 лв. (четиридесет лева) без ДДС или 48 (четиридесет и осем лева) с включен ДДС.

Консумативните разходи и текущите ремонти са за сметка на Наемателя. Основните ремонти са за сметка на Наемодателя.

4. Площите са предназначени за поставяне на вендинг автомати за кафе и други продукти.

След наемане, имотът трябва да се ползва само по предназначение.

5. Размер на депозита за участие в търга – 50,00 (петдесет) лева за всеки отделен обект, платими както следва:

5.1. За обекти от № 1 до № 9: в касата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 или по следната банкова сметка:

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

IBAN: BG19 BNBG 9661 3300 1790 01

BIC: BNBGBGSD.

5.2. За обект № 10: по банкова сметка на РРС - Пловдив:

IBAN BG31UNCR75273198606501

BIC: UNCRBGSF

Банка „Уникредит Булбанк“ АД - филиал Пловдив Тримонциум.

5.3. За обект № 11: по банкова сметка на РРС - Благоевград: IBAN: BG21UNCR75273195139901.

6. Срок за отдаване под наем на площите – пет години.

7. Търгът ще се проведе на 25.05.2021 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

8. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата може да получите ТУК 

9. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

а)  са в производство по ликвидация;

б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

в) имат непогасени задължения към БНР;

г) са били оценител/и при определяне на първоначалната тръжна наемна цена.

10. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

11. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

12. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 20.05.2021 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на следните длъжностни лица:

12.1. За обект от № 1 до № 9: Боян Сираков – и. д. ръководител отдел „Административни дейности“; след предварителна уговорка на телефон +359884086531.

12.2. За обект № 10: инж. Румен Иванов - представител на РРС – Пловдив, след предварителна уговорка на телефон +359884301451.

12.3. За обект № 11: инж. Светослав Гюров - представител на РРС – Благоевград, след предварителна уговорка на телефон +359887 737 575.

13. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 21.05.2021 г. в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

14.Пълният текст на заповедта може да видите ТУК