Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, предназначенo за кафене

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 60 (шестдесет) кв. м., предназначенo за кафене, находящо се на партерен етаж в техническата сграда на Българско национално радио, актувана с акт за публична държавна собственост № 01123 от 08.09.1998 г. на Областния управител на област София.

2. Начална тръжна месечна наемна цена е в размер на 400 лв. (четиристотин лева) без включен ДДС или 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева) с включен ДДС.

Разходите за консумативи, текущите и основни ремонти са за сметка на Наемателя.

3. Частта от недвижимия имот, обект на търга, е с предназначение за кафене, като след наемане не трябва да се препятства осъществяването на дейностите, за които е предоставена сградата.

4. Размер на депозита за участие в търга – 100,00 (сто) лева, платими в касата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 или по следната банкова сметка:

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

IBAN: BG19 BNBG 9661 3300 1790 01

BIC: BNBGBGSD.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – 5 (пет) години.

6. Търгът ще се проведе на 28.06.2021 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата може да получите ТУК  

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

а) са в производство по ликвидация;

б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

в) имат непогасени задължения към БНР;

г) са били оценител/и при определяне на първоначалната тръжна наемна цена.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 24.06.2021 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 889 00 77 34.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 25.06.2021 г. в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

13. Пълният текст на заповедта може да видите ТУК