Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот

1. Българското национално радио обявява повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио, находящ се на адрес: гр. София, район „Младост“, местност „Къро“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, вход № 5, НРТЦ, с площ от 4038 кв. м. (четири хиляди и тридесет и осем квадратни метра).

2. Начална тръжна месечна наемна цена е в размер на 6700,00 (шест хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС респективно 8040,00 (осем хиляди и четиридесет) лева с включен ДДС. Разходите за консумативи, текущите и основни ремонти са за сметка на Наемателя.

3. Частта от недвижимия имот, обект на търга, е с предназначение за автосервиз, като след наемане не трябва да се препятства осъществяването на дейностите, за които е предоставена сградата.

4. Размер на депозита за участие в търга – 3000,00 (три хиляди) лева, платими в касата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 или по следната банкова сметка:

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

IBAN: BG19 BNBG 9661 3300 1790 01

BIC: BNBGBGSD.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – до 03.09.2023 г..

6. Търгът ще се проведе на 16.06.2021 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата може да получите ТУК 

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

а) са в производство по ликвидация;

б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

в) имат непогасени задължения към БНР;

г) са били оценител/и при определяне на първоначалната тръжна наемна цена.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11. Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден до 14.06.2021 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 889 00 77 34.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 15.06.2021 г. в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

13. Пълният текст на заповедта може да видите ТУК