Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява подбор за счетоводител в отдел „Счетоводни дейности“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „счетоводител“ в отдел „Счетоводни дейности (БНР-София)“, сектор „Разчети“

Задължения на заемащия длъжността:

· Да съставя платежни документи за плащания по банков път в лева и валута и ги окомплектова с уведомления по РМС 593 там, където е необходимо;

· Да съставя приходни, разходни ордери и авансови отчети, включително валутни;

· Да осчетоводява своевременно документите по съответните сметки;

· Да изготвя справка-декларация за ДДС за съответния отчетен период, след анализ на счетоводните данни;

· Да изготвя анализи, справки, извлечения и други за текущи и минали отчетни периоди;

· Да равнява ежемесечно бюджетните параграфи със съответните счетоводни сметки, за които отговаря;

· Да упражнява вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финансовата дисциплина в БНР.

Изисквания за заемане на длъжностите:

· висше образование с образователно-квалификационна степен – бакалавър, област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – икономика;

· професионален опит - минимум 1 година;

· умения за планиране и организиране, за приоритизиране и за работа в екип;

· бързина и точност;

· добра компютърна грамотност и умения за ползване на новите информационни технологии и специализиран счетоводен софтуер.

Начинът на провеждане на подбора е:

· първи етап - предварителен подбор по документи;

· втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

· автобиография с телефон за обратна връзка;

· копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

· попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК.

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 15.08.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.