Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "счетоводител"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „счетоводител“ в отдел „Счетоводни дейности (БНР-София)“, сектор „Разчети“

Изисквания за заемане на длъжността:

·  висше образование с образователно-квалификационна степен – бакалавър, област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – икономика;

·  професионален опит - минимум 1 година;

·  умения за планиране и организиране, за приоритизиране и за работа в екип;

·  бързина и точност;

·  добра компютърна грамотност и умения за ползване на новите информационни технологии и специализиран счетоводен софтуер.

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да съставя платежни документи за плащания по банков път в лева и валута и да ги окомплектова с уведомления по РМС 593 там, където е необходимо;

·  Да съставя приходни, разходни ордери и авансови отчети, включително валутни;

·  Да осчетоводява своевременно документите по съответните сметки;

·  Да изготвя справка-декларация за ДДС за съответния отчетен период, след анализ на счетоводните данни;

·  Да изготвя анализи, справки, извлечения и други за текущи и минали отчетни периоди;

·  Да равнява ежемесечно бюджетните параграфи със съответните счетоводни сметки, за които отговаря;

·  Да упражнява вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финансовата дисциплина в БНР.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК .

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 30.09.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.