Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - юрисконсулт

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - юрисконсулт в дирекция „Правна“.

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да следи за законосъобразното упражняване на дейността на БНР;

·  Да изготвя проекти на договори, правни становища и други документи, свързани с дейността на БНР;

·  Да дава правни консултации във връзка с прилагане на нормативни и административни актове;

·  Да подготвя проекти на правила, процедури, образци на документи и други вътрешни актове;

·  Да следи за измененията на нормативната уредба и спазването на нормативните изисквания;

·  Да осъществява процесуално представителство на БНР, както и представителство пред държавни и общински органи, частни съдебни изпълнители, нотариуси.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „Право“ с придобита юридическа правоспособност;

·  Професионален опит – предимство;

·  Добро познаване на действащото законодателство в областта на гражданското, административното, трудовото и облигационното право, както и в областта на интелектуалната собственост и медийните услуги;

·  Висока степен на езикова подготовка по български език – писмено и говоримо;

·  Добра компютърна грамотност и ползване на новите информационни технологии;

·  Инициативност, комуникативност и способност за вземане на самостоятелни решения;

·  Умения за работа в екип;

·  Ползване на чужд език.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  Първи етап – предварителен подбор по документи;

·  Втори етап – практическа задача и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете следните документи  на адрес: kandidati@bnr.bg

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от  Националния център за информация и документация (НАЦИД);

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК .

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 21.10.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.


Подкасти от БНР