Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "главен експерт, маркетинг"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "главен експерт, маркетинг" в отдел "Маркетинг и връзки с аудиторията", дирекция "Стратегическо развитие, маркетинг и реклама".

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, област на висшето образование – хуманитарни, социални, стопански и правни науки;

·  Професионален опит – минимум 3 години;

·  Инициативност, проактивност, способност за поемане на отговорност и взимане на гъвкави и самостоятелни решения;

·  Умения за планиране и организиране на дейност, за приоритизиране и за работа в екип;

·  Умение за аналитична и разработваща дейност;

·  Умение за решаване на проблеми и управление на конфликти;

·  Добра компютърна грамотност и ползване на новите информационни технологии;

·  Познаване на ролята и функциите на обществените медии и на националните и европейски норми, свързани с регулацията, финансирането и функционирането им;

·  Добро владеене на английски език.

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да участва в разработването и реализирането на маркетинговата стратегия на БНР;

·  Да участва в организацията, провеждането и анализирането на изследвания на аудиторията – обхват на реалната аудитория, на потенциална аудитория, на потребностите  и очакванията на аудиторията с нейната специфика – социално-демографски статус, начин на живот, медийни нагласи и пр., с цел оптимизиране на управленските решения по отношение на създаваното журналистическо съдържание и цялостен продукт;

·  Да полага усилия за подобряване на имиджа на организацията чрез прилагането на подходяща брандинг стратегия, която е пряко свързана с прилаганата маркетингова стратегия;

·  Да съдейства за създаването на визуална концепция за успешното налагане на бранда БНР;

·  Да подпомага, планира и организира производството и разпространението на видео и аудио реклами, анонси, печатни рекламни материали - флаери, постери, брошури, банери, билбордове и др. за БНР;

·  Да инициира при възлагане предложения и мероприятия за осъществяване на медийни партньорства за нуждите на БНР и да следи за коректното позициониране на радиото като медиен партньор.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК. 

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 21.10.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.