Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Класиране на допуснатите участници в тръжната процедура

В Българското национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № 6-498/03.09.2021 г. на и. д. генералния директор на БНР, за отдаване под наем на помещение с площ 60 (шестдесет) кв. м., предназначенo за кафене, находящо се на партерен етаж в техническата сграда на Българско национално радио, актувана с акт за публична държавна собственост № 01123 от 08.09.1998 г. на Областния управител на област София.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със заповед № 6-498/03.09.2021 г. на и. д. генералния директор на БНР и на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

НАРЕЖДАМ:

І. Определям класирането на допуснатите участници в тръжната процедура в низходящ ред, както следва:

1. на първо място участникът „КНД КАФЕ“ ЕООД с предлагана цена в размер на 980,30 лв. (деветстотин и осемдесет лева и тридесет стотинки) без ДДС или 1176,36 лв.(хиляда сто седемдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) с включен ДДС.

2. на второ място участникът ЕТ „АРГУС – РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ“ с предлагана цена в размер на 710,93 лв. (седемстотин и десет лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС или 853,12 лв. (осемстотин петдесет и три лева и дванадесет стотинки) с включен ДДС.

II. Не допускам до класиране следният участник в тръжната процедура:

1. „ОЛДЕС“ ЕООД, подало заявление с вх. № 1-710/13.10.2021 г.; 15:10:11 часа.

Мотиви: подаденото заявление е нередовно – не е представено удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата по Закона за местните данъци и такси, съгласно т. 3.3. от раздел втори на утвърдената тръжна документация, което прави депозираното заявление нередовно.

III. Определям „КНД КАФЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ПК 1231, район „Надежда“ , ж. к. „Надежда - 4“, бл. 461, вх. А, ет. 5, ап. 13, представлявано от Красимир Димитров Димитров – управител, за спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 60 (шестдесет) кв. м., предназначенo за кафене, находящо се на партерен етаж в техническата сграда на Българско национално радио, актувана с акт за публична държавна собственост № 01123 от 08.09.1998 г. на Областния управител на област София с предлагана цена в размер на 980,30 лв. (деветстотин и осемдесет лева и тридесет стотинки) без ДДС.

ІV. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга, посочени в т. I и т. II от настоящата заповед, в тридневен срок от издаването ѝ.

V. Наемната цена се заплаща по следната банкова сметка на БНР:

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – Централно управление.

VI. На основание чл. 56 от ППЗДС, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, както и да бъде публикувана на интернет страницата на адрес: www.bnr.bg.

VII. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересoваните участници могат да обжалват заповедта в четиринадесетдневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

VIII. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем с класирания на първо място участник за срок от 5 (пет) години, при условията на утвърдената тръжна документация и проекта на договор, който е част от тръжната документация.

IX. В случай на отказ от сключване на договор за наем от класирания на първо място участник, внесеният от него депозит се задържа и с последваща заповед за спечелил се определя участникът, предложил следващата по размер цена.

(П) Заличен на основание чл. 59 ал. 1 ЗЗЛД 

МИЛЕН МИТЕВ
и. д. Генерален директор на БНР
Съгласувал:(П ) Заличен на основание чл. 59 ал. 1 ЗЗЛД
ДЕСИСЛАВА ЛИЛОВА
Директор на дирекция „Правна“
Изготвил:(П) Заличен на основание чл. 59 ал. 1 ЗЗЛД
СТАНИСЛАВА СЛАВКОВА
Юрисконсулт
С цялата заповед можете да се запознаете ТУК