Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Прекратяване на търг с тайно наддаване

Заповед № 6-648/15.11.2021 г.  за прекратяване на процедура по обявения със заповед № 6-559/08.10.2021 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост, с площ 4854 (четири хиляди осемстотин петдесет и четири) кв. м., включваща площ от 4038 (четири хиляди и тридесет и осем) кв. м. и метално хале с площ от 816 (осемстотин и шестнадесет) кв. м., цялото с площ 1200 кв. м. (хиляда и двеста квадратни метра), представляващи част от имот, актуван с Акт за публична държавна собственост № 07860/25.01.2012 г., поправен с Акт № 08219/22.04.2013 г., находящ се в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111.