Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три броя гаражни клетки

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три броя гаражни клетки (по обекти от № 1 до № 3), представляващи части от сграда с идентификатор 68134.4081.2257.1. (сграда-гараж), находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2257 – публична държавна собственост, предоставена за управление на Българското национално радио, с адрес: гр. София, район „Младост“, местност „Къро“. Обособените позиции са, както следва: обект № 1: гаражна клетка с площ 60 кв. (шестдесет квадратни метра); обект № 2: гаражна клетка с площ 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра) и обект № 3: гаражна клетка с площ 240 кв. м. (двеста и четиридесет квадратни метра).

2. Начална тръжна месечна наемна цена е в размер , както следва:

2.1. за обект № 1 (гаражна клетка с площ 60 кв. м.) – 230 лв. (двеста и тридесет лева) без включен ДДС или 276 лв. (двеста седемдесет и шест лева) с включен ДДС;

2.2. за обект № 2 (гаражна клетка с площ 120 кв. м.) – 460 лв. (четиристотин и шестдесет лева) без включен ДДС или 552 лв. (петстотин петдесет и два лева) с включен ДДС;

2.3. за обект № 3 (гаражна клетка с площ 240 кв. м.) – 920 лв. (деветстотин и двадесет лева) без включен ДДС или 1104 лв. (хиляда сто и четири лева) с включен ДДС.

Разходите за консумативи и текущите ремонти са за сметка на Наемателя. Основните ремонти са за сметка на Наемодателя.

3. Частите от недвижимия имот, обекти на търга, са с предназначение за гаражни клетки, като след наемане не трябва да се препятства осъществяването на дейностите, за които е предоставена сградата.

4. Размер на депозита за участие в търга – 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 или по следната банкова сметка:

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

IBAN: BG19 BNBG 9661 3300 1790 01

BIC: BNBGBGSD.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – 5 (пет) години.

6. Търгът ще се проведе на11.01.2022 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата може да получите ТУК. 

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

а) са в производство по ликвидация;

б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

в) имат непогасени задължения към БНР;

г) са били оценител/и при определяне на първоначалната тръжна наемна цена.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11. Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден до 07.01.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 889 00 77 34.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 10.01.2022 г. в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

13. Пълният текст на заповедта може да видите ТУК