Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в РРС Пловдив

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 44.60 кв. м., представляващи: стая № 1 с площ 13.80 кв. м.; стая № 2 с площ 12.50 кв. м.; складово помещение с площ 10.50 кв. м.; санитарен възел с площ 2.00 кв. м.; коридор с площ 2.80 кв. м.; антре с площ 3 кв. м., находящи се на втори етаж от административна сграда, публична държавна собственост, в управление на Регионална радиостанция Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 2.

2. Начална тръжна месечна наемна цена е в размер на 330,00 лв. (триста и тридесет лева) без включен ДДС или 396 лв. (триста деветдесет и шест лева) с включен ДДС. Разходите за консумативи и текущите ремонти са за сметка на Наемателя. Основните ремонти са за сметка на Наемодателя.

3. Помещенията, обект на търга, са с предназначение за „административни нужди“, като след наемане не трябва да се препятства осъществяването на дейностите, за които е предоставена сградата.

4. Размер на депозита за участие в търга - 50,00 (петдесет) лева, платими по следната банкова

сметка: БНР София, BG19 BNBG 9661 3300 1790 01, BIC:BNBGBGSD, БНБ, гр. София, пл. “Княз Александър I“ № 1.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – 5 (пет) години.

6. Търгът ще се проведе на 18.01.2022 г. от 11:00 часа в сградата на РРС – Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 2.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата може да получите ТУК .

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

8.1. са в производство по ликвидация;

8.2.са в открито производство по несъстоятелност или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

8.3. имат непогасени задължения към БНР;

8.4. са били оценител/и при определяне на първоначалната наемна цена.

Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват с декларация по образец, като физическите лица декларират отсъствието на обстоятелствата по точки 8.3. и 8.4.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай, че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11. Оглед на частта от имота може да се извърши всеки работен ден до 14.01.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на РРС – Пловдив, след предварителна уговорка на телефон +359884301451.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 17.01.2022 г. в деловодството на РРС – Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 2.

13. Пълният текст на заповедта може да видите ТУК