Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед с РИ № 6-16/14.01.2022 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост, с площ 4854 (четири хиляди осемстотин петдесет и четири) кв. м., включваща площ от 4038 (четири хиляди и тридесет и осем) кв. м. и метално хале с площ от 816 (осемстотин и шестнадесет) кв. м., цялото с площ 1200 кв. м. (хиляда и двеста квадратни метра), представляващи част от имот, актуван с Акт за публична държавна собственост № 07860/25.01.2012 г., поправен с Акт № 08219/22.04.2013 г., находящ се в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със заповед № 6-16/14.01.2022 г. на генералния директор на БНР и на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Класирането на участниците в тръжната процедура в низходящ ред, според размера на предложената цена, както следва: 

На първо място участникът „АМАРАНТ-2003“ ЕООД, ЕИК: 131141548, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин“, ж. к. „Люлин“, бл. 722, вх. Д, ет. 5, ап. 100, представлявано от Пламен Ангелов – управител и едноличен собственик на капитала, с предлагана цена в размер на 4583,33 лв. (четири хиляди петстотин осемдесет и три лева, и тридесет и три стотинки) без ДДС или 5500,00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) с включен ДДС. 

ІІ. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), настоящата заповед да се съобщи на  участника в търга, посочен в т. I от настоящата заповед, в тридневен срок от издаването ѝ.

III. Наемната цена се заплаща по следнaта банкова сметка на БНР: 

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01,

BIC: BNBGBGSD;

БНБ – Централно управление.

IV. На основание чл. 56 от ППЗДС, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградите на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, и гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, както и да бъде публикувана на интернет страницата на адрес: www.bnr.bg. 

V. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересoваните участници могат да обжалват заповедта в четиринадесет – дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

VI. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем за срок от 5 (пет) години, при условията на утвърдената тръжна документация и проекта на договор, който е част от тръжната документация.

Цялата заповед можете да видите ТУК