Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост в Благоевград

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с акт за публична държавна собственост № 420/05.08.2005 г. на областния управител на област с административен център Благоевград, представляваща стая № 502, с площ от 15 кв. м. (петнадесет квадратни метра), в управление на Регионална радиостанция Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56. 

2. Начална тръжна месечна наемна цена е в размер на 187,80 лв. (сто осемдесет и седем лева, и осемдесет стотинки) без включен ДДС или 225,36 лв. (двеста двадесет и пет лева, и тридесет и шест стотинки) с включен ДДС. Разходите за консумативи и текущите ремонти са за сметка на Наемателя. Основните ремонти са за сметка на Наемодателя.

3. Помещението, обект на търга, е с предназначение за „административни нужди“, като след наемане не трябва да се препятства осъществяването на дейностите, за които е предоставена сградата.

4. Размер на депозита за участие в търга - 50,00 (петдесет) лева, платими по следната банкова

сметка: БНР София, BG19 BNBG 9661 3300 1790 01, BIC:BNBGBGSD, БНБ, гр. София, пл. “Княз Александър I“ № 1.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – 5 (пет) години, считано от 18.08.2022 г.

6. Търгът ще се проведе на 10.05.2022 г. от 11:00 часа в сградата на РРС – Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата може да получите ТУК .

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

8.1. са в производство по ликвидация;

8.2.са в открито производство по несъстоятелност или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

8.3. имат непогасени задължения към БНР;

8.4. са били оценител/и при определяне на първоначалната наемна цена.

Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват с декларация по образец, като физическите лица декларират отсъствието на обстоятелствата по точки 8.3. и 8.4.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай, че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11. Оглед на частта от имота може да се извърши всеки работен ден до 05.05.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на РРС – Благоевград, след предварителна уговорка на телефон +359887737575.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 09.05.2022 г. в деловодството на РРС – Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

13. Пълният текст на заповедта може да видите ТУК.