Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

БНР обявява търг за отдаване под наем на терен за поставяне на кафе автомат

Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на БНР, съгласно заповед № РД-09-035/12.03.2008 г. на кмета на район "Лозенец" – Столична община, актуван с Акт за публична държавна собственост № 01123/08.09.1998 г. на Областния управител на област София, предназначен за поставяне на кафе автомат: представляваща обект № 1 в производствено-техническа сграда: намира се на площадката на северните стълбища на етаж 4 (четвърти). Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа и свързаност с ВиК. 

Обектът представлява част от един квадратен метър от имот, предоставен за управление на БНР, съгласно Заповед № РД-09-035/12.03.2008 г. на кмета на район "Лозенец" – Столична община, актуван с Акт за публична държавна собственост № 01123/08.09.1998 г. на Областния управител на област София, предназначен за поставяне на вендинг автомати за кафе и други продукти.

2. Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 105,93 лв. (сто и пет лева, и деветдесет и три стотинки) без ДДС или 127,12 лв. (сто двадесет и седем лева, и дванадесет стотинки) с включен ДДС.

Консумативните разходи и текущите ремонти са за сметка на Наемателя. Основните ремонти са за сметка на Наемодателя.

3. Площта е предназначена за поставяне на кафе автомат. След наемане, частта от имотa трябва да се ползва само по предназначение.

4. Размер на депозита за участие в търга – 50,00 (петдесет) лева, платими както следва:

в касата на БНР на адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" № 4 или по следната банкова сметка:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, гр. София

IBAN: BG19 BNBG 9661 3300 1790 01

BIC: BNBGBGSD.

5. Срок за отдаване под наем на площта – пет години.

6. Търгът ще се проведе на 15.07.2022 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. "Драган Цанков" № 4.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата може да получите ТУК

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

а)  са в производство по ликвидация;

б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

в) имат непогасени задължения към БНР;

г) са били оценител/и при определяне на първоначалната тръжна наемна цена.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 13.07.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за самоличност, в присъствието на следното длъжностно лице: Боян Сираков – и. д. директор на Административна дирекция, след предварителна уговорка на телефон +359889007734.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 14.07.2022 г. в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. "Драган Цанков" № 4.

13. Пълният текст на заповедта може да видите ТУК 


По публикацията работи: Златко Желев