Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост

В Българското национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед с РИ № 6-371/10.06.2022 г., изменена със заповед № 6-456/11.07.2022 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на БНР, съгласно заповед № РД-09-035/12.03.2008 г. на кмета на район "Лозенец" – Столична община, актуван с Акт за публична държавна собственост № 01123/08.09.1998 г. на Областния управител на област София, предназначен за поставяне на кафе автомат: представляваща обект № 1 в производствено-техническа сграда: намира се на площадката на северните стълбища на етаж 4 (четвърти), предназначение: за кафе – автомат; oсигурено захранване към електрическата мрежа и свързаност с ВиК.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със заповед № 6-371/10.06.2022 г., изменена със заповед № 6-456/11.07.2022 г.  на генералния директор на БНР и на основание чл. 13, ал. 3, и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям класирането на участниците с редовно подадени заявления в тръжната процедура в низходящ ред, според размера на предложената цена, както следва:

На първо място участникът „БАЛКАМ ГРУП“ ООД, ЕИК: 202680807, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1324, район „Люлин“, бул. „Сливница“ № 9, представлявано от  Яник Мекушин – управител; Валентин Гуров - пълномощник, с предлагана цена в размер на 187,00 лв. (сто и осемдесет и седем лева) без ДДС или 224,40 лв. (двеста двадесет и четири лева, и четиридесет стотинки) с включен ДДС.

II. Не допускам до класиране участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201617348, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1000, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 2, представлявано от Владислав Иванов Тонгов – управител и едноличен собственик на капитала, подало заявление РИ 1-498/14.07.2022 г.

Мотиви: подаденото заявление РИ 1-498/14.07.2022 г. е нередовно – представеното удостоверение изх. № 220202200128881/29.06.2022 г., издадено от НАП, териториална дирекция София, офис София, удостоверява данни за дружество „ПАЛИ ПЕСТ ПРОТЕКТ“ ЕООД, като в депозирания плик не се съдържа удостоверение от НАП за дружество „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД. Съгласно изискването на т. 3.3. от раздел втори на утвърдената тръжна документация, необходим документ за участие в търга е заверено копие на удостоверение от НАП, че участникът няма парични задължения към държавата, издадено от ТД/офис на НАП по регистрация на участника.

ІІI. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), настоящата заповед да се съобщи на  участниците в търга, посочени в т. I и т. II от настоящата заповед, в тридневен срок от издаването ѝ.

IV. Наемната цена се заплаща по следнaта банкова сметка на БНР:

БНБ – ЦУ, София

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01

BIC: BNBGBGSD

V. На основание чл. 56 от ППЗДС, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, както и да бъде публикувана на интернет страницата на адрес: www.bnr.bg.

VI. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересoваните участници могат да обжалват заповедта в четиринадесет – дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

VII. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем за срок от 5 (пет) години, при условията на утвърдената тръжна документация и проекта на договор, който е част от тръжната документация.

Цялата заповед може да видите ТУК