Правилник за попълване, съхранение и ползване на архивния фонд на БНР

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда попълването, съхранението и ползването на архивните документи от Архивния фонд на Българското национално радио (БНР).

Чл.2. Архивни документи са документи, информацията върху които е на хартиен, звуков, електронен или друг материален носител.

Чл.3. Архивните документи се съхраняват в хранилища при технологични условия, които осигуряват тяхното физическо запазване, защитата им от посегателства и подреждането им по подходящ с оглед на тяхното търсене начин.

Чл.4. Регистрирането, обработването и съхраняването на архивните документи в Архивния фонд на БНР се извършва в съответствие с разпоредбите и изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Правилника за неговото прилагане.

Чл.5. Дейността по попълване, съхранение и ползване на Архивния фонд на БНР се осъществява от Дирекция „Архивен фонд“, която е самостоятелна структура на пряко подчинение на Генералния директор на БНР.

Чл.6.  Предоставянето на звукозаписни от Архивния фонд на БНР на трети лица се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и настоящия Правилник.

ГЛАВА ВТОРА

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Дирекция „Архивен фонд“ събира, обобщава, обработва и съхранява фонотеката на БНР.

Чл.8. Информацията за архивните документи се поддържа на основата на специален тематичен класификатор.

Чл.9. При всяко постъпване на звукозаписи в Архивния фонд на БНР, те се организират в архивни единици по описи с обобщени данни за техния състав и съдържание.

Чл. 10. Електронната база данни се поддържа с помощта на набор от критерии и ключови думи.

Чл.11. Дирекция „Архивен фонд“ задължително осигурява копия на съхраняваните от нея особено ценни архивни документи, както и на такива, които често се предоставят за ползване.

Чл.12. Копията на архивните документи формират Застрахователния фонд на архива на БНР и се съхраняват при условията и по реда, предвидени в Закона за Националния архивен фонд.

ГЛАВА ТРЕТА

"ФОНОТЕКА"

Чл.13. Отдел „Фонотека"управлява частта от звукозаписния фонд на БНР, която не се съхранява в „Златен фонд“, без оглед на физическия носител, върху който се съхраняват звукозаписите.

Чл.14. Фонотеката на БНР (оригинали и оперативни копия) се съхранява в специално пригодени хранилища, като се спазват определени технологични параметри, според вида на физическия носител, на който се съхраняват звукозаписите.

Чл.15. Забранен е достъпът на лица, които не са служители на отдел „Фонотека" в хранилищата, където се съхраняват звуконосителите.

Чл.16. Звукозаписите в отдел „Фонотека" имат различен срок на съхранение, който се определя от художествените и техническите им качества и от комисия по чл.18.

Чл.17. Попълването на фонотеката на БНР със звукозаписи се осъществява по сления начин:

1.  за музикалния фонд, включително сигналите на предавания, продуцирани от БНР - от музикалните продуценти;

2.  за говорния звуков фонд - от редакторите в съответните структурни звена на БНР;

3.  за драматургични форми (радиотеатър, приказки, разкази и др.) – от съответните служители на Програма „Христо Ботев“.

Чл.18. (1) По предложение на директора на Дирекция „Архивен фонд“ Генералния директор определя със заповед комисия за оценка на годността и качеството на записите. При необходимост да бракува негодните такива.

(2) Председател на комисията е директорът на дирекция „Архивен фонд“.

(3) Комисията заседава в променлив състав, в зависимост от особеностите на записите, предложени за включване в Фонотеката на БНР. Заседанията на комисията се свикват от Председателя съобразно постъпилите предложения, но не по-рядко от веднъж месечно.

Чл.19. Право на ползване на звукозаписния фонд на отдел „Фонотека“ имат щатни служители на БНР - музикални продуценти, редактори и автори, по повод и във връзка със създаването на радиопредавания или интернет публикации. Преди да използва даден запис за интернет публикация, съответният служител е длъжен да извърши проверка дали всички авторски и сродни права върху съответния запис и инкорпорираното в него произведение са уредени във връзка с него използване.

Чл.20. (1) Ползването на звукозаписи от Фонотеката на БНР става със заявка, подадена до ръководителя на отдел „Фонотека“, която трябва да съдържа информация за програмата и предаването или интернет публикацията, за които ще се използва звукозаписът, датата на излъчване, както и името на съответния заявител. С подписа си на заявката, служителят се задължава да ползва записа единствено за посоченото предаване или интернет публикация.

(2) Ръководителят на отдел „Фонотека“ предоставя копие от искания звукозапис в срок от 24 часа от подаване на заявката.

Чл.21. БНР може да предоставя копия от звукозаписи от фондовете на отдел „Фонотека на външни лица само с разрешение на Генералния директор срещу възнаграждение, определено от комисия и съобразено с Тарифата на Архивния фонд.

Чл. 22. (1) Възнаграждението за отстъпване на продуцентските права на БНР (а когато е приложимо и изпълнителските права на музикалните състави на БНР) се определя по предложение на комисия, назначена със заповед на генералния директор на БНР.

(2) Генералният директор на БНР може да реши да предостави записи, продуцирани от БНР на външни лица безвъзмездно, когато записите се използват с нетърговска цел за общественополезна кауза.

Чл.23. Служителите на БНР нямат право да ползват звуконосители от Фонотеката на БНР извън служебните си задължения.

Чл.24. Оригиналите на звукозаписите, съхранявани в архива на БНР могат да се ползват само от музикални продуценти.

Чл.25. Оригиналите на звукозаписите могат да се ползват единствено за възпроизвеждане на копия за обмен с чуждестранни електронни медии, съгласно сключени договори за това, за нуждите на РРС, за специални звукови ефекти и за възстановяване на първото копие.

Чл.26. За излъчване в програмите или за публикации на интернет портала на БНР, за запис или презапис се осигурява копие, което се описва в специален регистър на копията.

Чл.27. Забранено е изнасянето на звуконосители от звукозаписния фонд на отдел „Фонотека" извън сградите на БНР.

Чл.28. Прослушването на звукозаписи се извършва в прослушвателни кабини към отдел „Фонотека", звукозаписни студия и кабини, както и в пригодените за тази цел работни помещения.

Чл.29. Лицата, които ползват звуковия фонд, носят имуществена отговорност за звуконосителите, увреждането или загубата на звукозаписа.

Чл.30. (1) Звуконосители, които ще се използват за излъчване от извънстудийни обекти (зали и радиоколи), се заявяват и подготвят от редакторите по реда на чл. 20 и се предават на дежурния извънстудиен екип. Звуконосителите се връщат в срок от 24 часа от приключване на събитието.

(2) Звуконосителите се предават от отдел „Фонотека“ на дежурните екипи в програмните студия с приемо-предавателен протоколи се отразяват в специален регистър, с цел контрол на ежедневния оборот и движение на звуконосителите. След излъчване на програмите или изготвяне на интернет публикацията, звуконосителите се връщат в отдел „Фонотека“ по опис - протокол на отрязъци от програмата.

Чл.31. Ползването на звукозаписи, необходими за производство на радиопредавания или изготвяне на интернет публикация се извършват след прехвърлянето им на цифров носител.

(2) Сроковете за ползване на звуконосители са:

- за симфонична, кантатно-ораториална, оперна, камерна и хорова - до 10 дни от заявяването;

- за останалите жанрове музика - до 5 дни от заявяването.

(3) Редакторът има право да презавери ползването на даден звуконосител до два пъти лично, което се удостоверява от длъжностно лице от отдел „Фонотека", определено със заповед на директора на дирекция „Архивен фонд".

Чл.32. (1) Контролът върху ползването на звуконосителите се извършва от служителите на отдел „Фонотека“ чрез компютърна система, която отчита ежедневния оборот, името на заявителя, времето и мястото на ползване.

(2) При установяване на нарушение на този правилник, на нормативен акт или на други вътрешни разпоредби на БНР, служителите на отдел „Фонотека“ незабавно уведомяват директора на дирекция „Архивен фонд“.

(3) Контролът върху дейността на служителите на дирекция „Архивен фонд“ се осъществява от директора на дирекцията.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

„ЗЛАТЕН ФОНД“

Чл.33. (1) Звукозаписите в Златния фонд са част от Архивния фонд на БНР, приети за такива по съответния ред, без оглед на физическия носител, върху който се съхраняват.

(2) Златният фонд на БНР е част от Националния архивен фонд съгласно разпоредбите на Закона за националния архивен фонд (ЗНАФ).

Чл.34. Оперативните копия на звуковите документи от Златния фонд се съхраняват в специално пригодено хранилище на територията на БНР.

Чл.35. Оригиналите на звуковите документи от Златния фонд се съхраняват при специален режим в определени за целта помещения в сградата на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 или в „Лентохранилище“- Боровец.

Чл.36. В Златния фонд се съхраняват звуковите документи на:

-  важни събития от обществения живот в България и по света - политически, икономически, стопански, културни, спортни и др;

-  изказвания, свързани с важни моменти от историята;

-  спомени и изказвания на и за творци с голям принос за българската и

световна култура; стойностни художествени произведения и изпълнения;

-  изказвания, речи и слова на изтъкнати държавни и обществени дейци с особено важно значение за страната ни;

-  записи, илюстриращи историята на радиоразпръскването в България.

Чл.37. Забранява се достъпът на лица, които не са служители на отдел „Златен фонд“, в хранилищата, където се съхраняват звуконосителите.

Чл.38. Звукозаписите в Златния фонд не подлежат на бракуване и се съхраняват безсрочно, независимо от художествените и техническите им качества.

Чл.39. Генералният директор на БНР назначава със заповед постоянно действаща експертна комисия, която проверява наличността, условията за съхраняването на звукозаписите и съпътстващите ги документи, съдържащи се в Златния фонд, съгласно изискванията на ЗНАФ.

(2) Комисията по предходната алинея изработва номенклатура на звукозаписите и списъци на видовете звукозаписи.

Чл.40. Предложения за попълване на Златния фонд със звукозаписи могат да правят:

1.  директорът на Дирекция „Архивен фонд“;

2.  ръководителят на отдел „Златен фонд“;

3.  служителите на БНР, които пряко участват в ползването и създаването на програми;

4.  главните продуценти , след прослушване на ленти от постоянния оперативен фонд на фонотека;

5.  външни лица и организации.

Чл. 41. (1) Генералният директор определя със заповед комисия, която да оценява предложенията за постъпване и премахване на звукозаписи в Златния фонд на БНР. Съставът на комисията се определя в заповедта на Генералния директор по предложение на председателя.

(2) Председател на комисията е директорът на дирекция „Архивен фонд“.

(3) Комисията заседава в променлив състав, в зависимост от особеностите на звукозаписите, предложени за включване в Златния фонд. Заседанията на комисията се свикват от Председателя съобразно постъпилите предложения, но не по-рядко от веднъж месечно.

Чл.42. За архивиране в „Златен фонд“ се предлага целият (немонтиран) звукозапис, а не фрагмент, излъчен в ефир.

Чл.43. Предложенията за включване на звуков документ се адресират до директора на дирекция „Архивен фонд“, с подробна информация относно записа, както и за лицата, реализирали записа.

Чл. 44. В Златния фонд задължително се предават за съхранение:

1.  заседанията на.Народното събрание;

2.  изявленията на Президента на Република България;

3.  изявленията на Министър-председателя на Република България;

4.  изявленията на Председателя на Народното събрание;

5.  изявления на Патриарха на Българската православна църква;

6.  записи от  събития с голяма обществена значимост.

Чл.45. Постъпилите в Златния фонд звукозаписи се прослушват от редакторите и координаторите във водещите направления с цел разкриването на тяхното съдържание и определянето на техническите им параметри. Данните се нанасят в специален документален паспорт, съпровождащ всяка лента, въвеждат се в компютър и се отразяват в каталозите.

Чл.46. Срокът за обработка на новопостъпил запис е до 6 месеца от предаването му.

Чл.47. Ръководителят на отдел „Златен фонд“ отговаря за редовната и правилна обработка на ново постъпилите записи, както и за съхранението и ползването на целия фонд.

Чл.48. Звуконосителите от Златния фонд се съхраняват при строго спазване на:

-  изискванията за сигурност на помещенията,

-  изискванията за безопасност от пожар,

-  параметрите за влажност, температура, магнитни полета и запрашеност, съгласно техническите норми.

Чл.49. На всички оригинали от Златния фонд се изготвят копия за оперативна работа.

Чл.50. Ползването на звукови документи от Златния фонд за нуждите на програмите на БНР става срещу писмена заявка.

Чл.51. (1) Заявката следва да съдържа информация за програмата, предаването или интернет публикациите, за които ще се използва звуковия документ, датата на запис и на излъчване, както и името на поръчващия редактор.

(2) С подписа си върху заявката редакторът се задължава да ползва записа единствено за посоченото предаване или интернет публикация.

Чл.52. Заявките се парафират от ръководителите на съответни структурни звена и се депозират при ръководителя на отдел „Златен фонд“, по възможност два дни преди датата на ползване на записа. Заявките се предоставят на цифров носител.

Чл.53.(1) Заявки от външни лица и организации за ползване на звукови документи от Златния фонд постъпват при директора на дирекция "Архивен фонд", който установява наличността, годността за ползване и категорията на записа.

(2) Разрешението за копиране на звукови документи от Златния фонд се дава от Генералния директор, при определени от него условия, съобразно изискванията на нормативните актове и този правилник.

(3) Звуковите документи от 6-та категория се оценяват и предоставят за ползване с решение на Генералния директор и одобрение от УС на БНР. Не се предоставя целия звуков документ, а само конкретните поискани части от същия.

Чл.54. За да се предотврати нерегламентираното презаписване и използване на звукови документи от Златния фонд не се допуска отстъпването на права върху цялостни записи. В случай, че е невъзможно да се използва само част от искания звуков документ, той се предоставя, като задължително се маркира по подходящ начин.

Чл.55. Служителите от отдел „Златен фонд“ изготвят ежемесечна информация – „Звукова памет за личности и събития“, която се предоставя на програмите на БНР.

Чл.61. Звуковите документи от Златния фонд подлежат на категоризация, съгласно установените по-долу критерии.

1-ва категория:

Обществено-политически събития след 1960 г. и изказвания за тях.

Спомени на участници във Втората световна война.

2 - ра категория:

Спомени за събития и личности в периода между двете световни войни . Записи на българска народна музика след 1960 г.

3-та категория:

Политически събития до 1960 г.

Национални прегледи на българската драма и театър.

Постановки на Радиотеатъра.

Оперни и оперетни спектакли, както и фрагменти от тях, записани след 1965 г. Студийни и документални записи на хорова и симфонична музика след 1960 г. Фонограми от български филми.

Изказвания на живи дейци на българската култура и наука.

Изпълнения на живи музиканти и актьори.

4-та категория:

Изпълнения на музиканти и актьори, които не са между живите. Постановки на Народния театър и фрагменти от тях, записани до 1965 г. Оперни и оперетни спектакли, както и фрагменти от тях, записани до 1965 г. Изказвания на дейци на българската култура и наука, които не са между живите. Българска естрадна музика, записана от 1950 до 1965 г.

Документални записи на събитията от 10.11.1989 г. до края на същата година и записите от заседанията на Националната кръгла маса.

5-та категория:

Спомени на участници в Руско-турската освободителна война, Илинденското въстание, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война.

Презаписи от филмова лента.

Авторски изпълнения на големи български творци.

6-та категория - УНИКАЛНИ ЗАПИСИ:

Грамофонни плочи от края на 19-и век;

Грамофонни плочи от първата половина на 20-и век;

Фрагменти от оперни и оперетни спектакли преди 1944 г.;

Репортажи от честванията по повод Присъединяването на Южна Добруджа през 1940 г.;

Заседания на Народното събрание преди 09.09.1944 г.

Речи на Цар Борис III пред Народното събрание;

Погребението на Цар Борис III;

Събития около 9-ти септември 1944г. и установяването на Отечественофронтовската власт;

Фрагменти от Народния съд;

Единствени записи на големи творци.

ПРЕХОДНИ и ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.62. Настоящият Правилник може да бъде изменян или допълван с решение на Управителния съвет на БНР.

Чл. 63. Настоящият Правилник за попълване, съхранение и ползване на Архивния фонд на БНР е приет на заседание на Управителния съвет на 19.08.2016 г., влиза в сила от 19.08.2016 г. и отменя всички предишни правилници.

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ………………………………………

ВИКТОР СЕРАФИМОВ……………………………………..

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА…………………………………..

МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ……………………………………….

СВИЛЕНА СИМЕОНОВА…………………………………..