Правилник за работната заплата в БНР

П Р А В И Л Н И К

ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник определя реда и условията за формиране, разпределение и разходване на средствата за работна заплата, както и начина на формиране на индивидуалната работна заплата в БНР.

Чл. 2. Основната цел на този правилник е да се осигурят:

1.  Спазването на принципите на законосъобразност, ефективност и ефикасност при планиране на средствата за работна заплата, както и при тяхното разпределение и разходване;

2.  Свободата при договаряне на индивидуалната работна заплата;

3.  Рационалното разпределение на средствата за работна заплата за постигане в най-висока степен на определените от ръководството стратегически цели и приоритети за развитието и функционирането на БНР;

4.  Координация и съгласуваност в интересите на ръководството, отделните структури и служителите в БНР.

Чл. 3. Правилникът за работната заплата конкретизира:

1.  Механизма за формиране на средствата за работна заплата;

2.  Реда за определяне на основната месечна заплата;

3.  Размерите на допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда, други нормативни актове и Колективния трудов договор;

4.  Условията за получаване на целеви награди;

5.  Начина за определяне на допълнителното материално стимулиране.

Чл. 4. Настоящият правилник е разработен в съответствие с:

1.  Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане;

2.  Закона за радиото и телевизията;

3.  Наредбата за договаряне на работната заплата, приета с ПМС №129/05.07.1991 г.;

4.  Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 17.01.2007 г.;

5.  Постановление №147 на Министерския съвет от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит;

6.  Колективния трудов договор между работодателя и синдикалните организации в БНР.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 5. /1/ Годишният размер на средствата за работна заплата се формира на основата на:

1.  Разчетените с бюджета на БНР и утвърдени от Управителния съвет численост на персонала и месечна брутна работна заплата през отделните месеци на годината на едно лице от работещите по трудови правоотношения или средногодишната работна заплата на едно лице;

2.  Възнагражденията на генералния директор и на членовете на Управителния съвет на БНР, определени с договорите за управление, на основание Закона за радиото и телевизията;

3.  Утвърдените средства за допълнително материално стимулиране в бюджета на БНР.

/2/  Източниците на средствата за работна заплата са:

1.  Трансфери от централния бюджет;

2.  Собствени приходи.

Чл. 6. Средствата за работна заплата в БНР се разпределят за:

1.  Основни месечни заплати;

2.  Допълнителни трудови възнаграждения по Кодекса на труда и други нормативни актове;

3.  Целеви награди;

4.  Допълнително материално стимулиране.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОСНОВНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 7. /1/ Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответната длъжност, в съответствие с изискванията на длъжностната характеристика.

/2/ Основната месечна работна заплата по индивидуален трудов договор е предмет на свободно договаряне между работодателя и работника или служителя, и се определя от образованието, квалификацията, придобития трудов стаж и професионален опит на кандидата. Тя не може да бъде по-ниска от началната основна месечна заплата за съответната длъжност по Класификатора на длъжностите за определяне на началните месечни работни заплати по степени в БНР /Приложение №1/, разработен на базата на степента на сложност на труда, нивото и обхвата на отговорностите и тежестта на труда и параметрите на работната среда.

/3/ Основните заплати на служители, назначени след конкурс, се определят от работодателя въз основа на резултатите от конкурса, по предложение на ръководителя на самостоятелната структура, в която се назначават лицата.

/4/ Оценяването на професионалните качества на работниците и служителите и степента на реализацията им се извършва въз основа на атестация, направена от Комисия, на интервюта с прекия ръководител, както и на постигнатите конкретни резултати при изпълнение на производствените, програмни, технически и общофункционални дейности за съответния период. Ръководителите на самостоятелни структури в БНР правят предложения до генералния директор за размера на основната месечна заплата.

/5/ Увеличението на основните заплати се определя по структурни звена в съответствие със средствата по бюджета на БНР. Увеличението на основната заплата на служителя при атестиране е в зависимост от общата бална оценка, ограничено до размера на определените средства за структурното звено.

/6/ При промяна на средната месечна брутна работна заплата в БНР, когато това води до промяна на основните заплати на всички работници и служители, начинът за формирането й се извършва въз основа на писмено споразумение между Работодателя и Синдикатите.

Чл. 8. Основната месечна заплата по трудов договор служи за база при определяне на допълнителните трудови възнаграждения, предвидени в Кодекса на труда и/или други нормативни актове.

Чл. 9. /1/ Промяна на основната месечна работна заплата се допуска при:

1.  Промяна на длъжността;

2.  Промяна в обема на изпълняваната работа;

3.  Промяна на изпълняваните функции и задачи, свързани с различни отговорности;

4.  Изтичане на срока за изпитване;

5.  Завръщане на работа след дългосрочно отсъствие.

/2/ Предложение за промяна се прави от ръководителя на съответното самостоятелно структурно звено до генералния директор.

Чл. 10. /1/ Месечното възнаграждение на генералния директор на БНР е в размер, равен на възнаграждението на председател на постоянна комисия на Народното събрание.

/2/ Месечното възнаграждение на  членовете на Управителния съвет на БНР е в размер на три четвърти от месечното възнаграждение на членовете на Съвета за електронни медии.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 11. Брутното трудово възнаграждение на служителите на БНР включва:

1.  Индивидуалната основна месечна заплата;

2.  Допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда и други нормативни актове;

3.  Целеви награди;

4.  Допълнително материално стимулиране.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА И ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Чл. 12. /1/ Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя като процент от основното трудово възнаграждение и размерът му е 1,1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Правото за получаване на това възнаграждение възниква при придобит трудов стаж и професионален опит от 1 година.

/2/ Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изменя на период от една година.

/3/ Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

/4/ За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в Българското национално радио, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

/5/ При определяне на продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се изплаща допълнително трудово възнаграждение, се отчита:

1.  трудовият стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;

2.  времето, през което без трудово правоотношение работникът или служителят е упражнявал трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор и е бил задължително осигурен за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;

3.  трудовият стаж, придобит в друга държава членка по смисъла на § 3, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работника или служителя, който е български граждани или гражданин на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв, съгласно законодателството на съответните държави;

4.  времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на съответните държави.

/6/ За сходен характер на работата, длъжността или професията се считат:

1. за ръководните длъжности – директор, програмен директор, главен художествен ръководител, заместник-директор, главен продуцент, главен редактор, заместник-главен редактор, главен инженер, главен юрисконсулт, продуцент, ръководител отдел, заместник-ръководител отдел, ръководител направление, заместник-ръководител направление, главен диригент, диригент, ръководител сектор, ръководител група в транспорта, управител, заместник-управител – работилите според ресора, в който се назначават, в областта на радио- и телевизионната дейност, журналистиката, аудиовизията, телекомуникациите, правото, икономиката, музиката или транспорта;

2. за журналистите – работилите в електронни или печатни издания на журналистически длъжности, както и като писатели и автори;

3. за артистичния персонал – работилите като музикални изпълнители, композитори, музиковеди, аранжьори;

4. за звукорежисьори, звукотехници и звукооператори – работилите на същите длъжности в електронна медия, кино, театър, звукозаписно студио или на длъжности, изискващи квалификация, сходна на изискваната от длъжностната характеристика за длъжността в БНР;

5. за инженерно-техническия персонал – работилите в областта, съответно на  слаботоковата или силнотоковата техника, информационните технологии, транспорта, в зависимост от ресора;

6. за длъжности в администрацията – главен експерт, експерт, счетоводител, икономист, главен специалист, специалист, координатор, организатор, инспектор, технически сътрудник – работилите в областта, съответстваща на ресора, в който се назначават;

7. за квалифицираните производствени работници – работилите на длъжности, съответстващи на квалификацията, изисквана по длъжностна характеристика.

/7/ Служителите от отдел „Човешки ресурси“ съставят проект на заповед за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит всеки месец на навършилите една година от предишната промяна. Заповедта се съгласува от директора на дирекция „Правна и човешки ресурси“ и икономическия  директор и се подписва от генералния директор. Копие от заповедта се предоставя на отдел „Човешки ресурси“ и отдел „Счетоводство“ за изплащане и съхранение.

Чл. 13. /1/ За ползване в работата на по-висока лична квалификация се заплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:

1.  За „доктор на науките“  - 100 лева;

2.  За „доктор“  -  50 лева.

/2/ При наличие на повече от едно от основанията по ал.1 служителят има право на допълнителното възнаграждение с по-благоприятен размер.

Чл. 14. /1/ За всеки отработен нощен час или за част от него между 22:00 ч. и 6:00 ч. се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 1,50 лева.

/2/ Изплащането се извършва въз основа на справка, съдържаща трите имена, длъжността, мястото на работа и отработените нощни часове от служителя през отчетния месец. Справката, подписана от прекия ръководител се представя до 15-то число на следващия календарен месец в отдел „Човешки ресурси“, сектор „ТРЗ“, където служителите от сектора изчисляват размера на допълнителното трудово възнаграждение, парафират справката и я предават на отдел „Счетоводство“ за изплащане и съхранение.

Чл. 15. /1/ Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, изчислено на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както следва:

1.  50 на сто – за работа през работните дни;

2.  75 на сто – за работа през почивните дни;

3.  100 на сто – за работа през дните на официалните празници;

4.  50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

/2/ Изплащането на положения извънреден труд се извършва въз основа на заповед, съставена от длъжностните лица от отдел „Човешки ресурси“, сектор „ТРЗ“ след представена докладна записка от ръководителя на самостоятелната структура за положения извънреден труд, съдържаща трите имена на служителите, длъжност, дата, причини и положените часове извънреден труд. Заповедта, съгласувана с директора на дирекция „Правна и човешки ресурси“ и икономическия директор, се подписва от генералния директор и се предоставя на отдел „Счетоводство“ и отдел „Човешки ресурси“, сектор „ТРЗ“ за изплащане и съхранение.

/3/ За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, се заплаща допълнително възнаграждение в удвоен размер на трудовото възнаграждение на работника, включващо основната месечна работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер.

/4/ Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за работа на официален празник се изчислява с помощта на специализиран програмен продукт „Аладин“ въз основа на списъци, съдържащи трите имена, длъжността, мястото на работа и отработените часове на официалния празник. Списъците, подписани от преките ръководители и одобрени от ръководителя на самостоятелната структура, се предават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „ТРЗ“ до 5 дни след празника. Длъжностните лица от отдел „Човешки ресурси“, сектор „ТРЗ“ съставят заповед за изплащане на допълнителното трудово възнаграждение за работа на официален празник. Заповедта, съгласувана с директора на дирекция „Правна и човешки ресурси“ и икономическия директор, се подписва от генералния директор и се предоставя на отдел „Счетоводство“ и отдел „Човешки ресурси“, сектор „ТРЗ“ за изплащане и съхранение.

Чл. 16. /1/ Работник или служител, който е договорил с работодателя освен своята работа или длъжност да изпълнява по вътрешно заместване работата или длъжността на отсъстващ работник или служител /вкл. на свободна длъжност/, има право на допълнително възнаграждение.

/2/ Конкретният размер на допълнителното възнаграждение се уговаря с допълнително споразумение между работодателя и работника или служителя.

/3/ От правата по ал. 1 не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия.

Чл. 17. Допълнителните трудови възнаграждения по чл. 12 и чл. 13 са с постоянен характер.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ЦЕЛЕВИ НАГРАДИ

Чл. 18. /1/ Средствата за изплащане на целеви награди са в размер до 0,5 на сто от средствата за работна заплата за годината.

/2/ Целта на целевите награди е да се въздейства позитивно върху мотивацията на служителите за поддържане на ефективно изпълнение на задачите, както и за подобряване на резултатите от работата.

/3/ Целеви награди могат да получават работници и служители от Българското национално радио за успешно изпълнени, писмено или устно възложени особено важни или срочни задачи.

/4/ Срочна e задачата, която изисква изпълнение при спазване на времеви ограничения или задачата, изпълнявана едновременно с няколко други дейности, при което се нарушава балансът на работното натоварване. Важна е задачата, чието изпълнение е наложено от нормативни разпоредби, тяхното изменение, както и задача, възникнала от нарушаване на нормалното функциониране на дейността на организацията.

/5/ Размерът на наградата на отделното лице е в зависимост от значимостта на резултатите от изпълнение на задачата и се предлага на генералния директор от ръководителя, който я възлага. Оценката за значимостта на резултата е задължение на ръководителя, който познава в детайли ръководената от него дейност и може най-добре да прецени условията, при които е изпълнена дадена задача и дали изпълнението е подпомогнало ефективното и ефикасно управление на дейността.

/6/ Изплащането се извършва въз основа на заповед на генералния директор, който определя окончателния размер на целевата награда в съответствие с управленската си компетентност.

/7/ Максималният размер на наградата, която може да получи едно лице общо за годината е три основни месечни заплати.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО

СТИМУЛИРАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ

Чл. 19. През годината работещите в Българското национално радио получават трудово възнаграждение в размер равен или различен от този, определен с индивидуалния трудов договор, в зависимост от постигнатите резултати.

Чл. 20. /1/ Допълнително материално стимулиране /ДМС/ може да се изплаща месечно, тримесечно и/или годишно.

/2/ Средствата за месечно /тримесечно/ допълнително материално стимулиране за резултати от труда се формират в рамките на икономиите от средствата за работна заплата, в планиран размер не по-малък от 20% (двадесет на сто) от нетната сума на собствените приходи.

/3/ Размерите и начинът на разпределение на месечното /тримесечно/ допълнително материално стимулиране се определят за всеки конкретен случай с решение на Управителния съвет и след съгласуване със синдикатите.

/4/ Годишното допълнително материално стимулиране се изплаща в рамките на формираните средства за работна заплата за годината. Размерът на средствата и начинът на изплащане се определя с решение на УС и след съгласуване със синдикатите.

/5/ Средствата за годишно материално стимулиране се разпределят между отделните лица пропорционално на отработеното време през годината. При взето решение за диференцирано разпределение, то може да се отнася само до част от ДМС, като индивидуалният размер на ДМС се определя от прекия ръководител, след индивидуална оценка за изпълнение на поставените задачи и се утвърждава от генералния директор. Оценката се базира на един или повече от следните критерии:

1.  Оценка за последния атестационен период;

2.  Обхват на задълженията, вменени в длъжностната характеристика;

3.  Качество на извършваната работа;

4.  Обем и срочност на извършваната работа;

5.  Способност за решаване на проблеми;

6.  Комуникативност;

7.  Инициативност;

8.  Други специфични критерии, характеризиращи приноса на служителя.

/6/ Допълнителното материално стимулиране на председателя и на членовете на Управителния съвет е до максималния размер, определен в договорите им за управление.

Чл. 21. /1/ При неспазване на трудовата и технологична дисциплина, водещо до нарушения на Закона за радиото и телевизията, на Правилника за организацията и дейността на БНР, на Правилата за организацията на работата на съответното структурно звено, длъжностната характеристика, или друг приложим нормативен акт, вътрешни правила на БНР или заповеди на генералния директор на БНР, се налагат санкции, както следва:

1.  намаляване или лишаване от месечното /тримесечно/ допълнително материално стимулиране на провинилия се работник или служител от генералния директор по предложение на ръководителя на самостоятелната структура, а за поделенията на БНР – от ръководителя на поделението;

2.  намаляване или лишаване от годишното допълнително материално стимулиране от генералния директор по предложение на ръководителя на самостоятелната структура, а за поделенията на БНР – от ръководителя на поделението.

/2/ Дисциплинарно уволнените служители на БНР се лишават от допълнително материално стимулиране.

Чл. 22. Основната месечна заплата и всички доплащания с постоянен характер се изплащат до пълния размер на два пъти. Авансовото плащане не може да надвишава 55% от нетното индивидуално възнаграждение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Правилникът за работната заплата се отнася за всички работници и служители в поделенията и структурните звена на БНР, както и за членовете на Управителния съвет, чиито правоотношения се уреждат с договори, съгласно Закона за радиото и телевизията, и е съгласуван със синдикалните организации в БНР.

§ 2 Настоящият правилник за работната заплата е приет от Управителния съвет на БНР на основание чл. 62 т. 2 от Закона за радиото и телевизията, влиза в сила от 01.08.2017 г. и отменя всички предходни правилници на БНР, уреждащи неговия предмет.

§ 3 Изменения и допълнения на Правилника се извършват по реда на неговото приемане.

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ  ...................................

ВИКТОР СЕРАФИМОВ  ...................................

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА    ....................................

МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ   ....................................

СВИЛЕНА СИМЕОНОВА  .....................................

Настоящият Правилник за работната заплата в Българското национално радио е съгласуван с представителите на синдикалните организации в Българското национално радио, а именно:

За НРТС:

/Мая Пеловска/

За РС „ПОДКРЕПА“:

/Атанас Карафезлиев/

За СБЖ:

„ХОРИЗОНТ“:

/Адриана Киселинчева/

„ХРИСТО БОТЕВ“:

/Дарина Анастасова/

„РАДИО БЪЛГАРИЯ“:

/Атанас Ценов/

„МУЗИКА“:

/Николай Захариев/

За СИНДИКАТ „СВОБОДНО СЛОВО“:

/Силвия Великова/

За СЖБ-КТ „ПОДКРЕПА“:

  /Анелия Торошанова/