Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява търг за кухненски блок

Българското национално радио обявява търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ кухненски блок, със следните параметри:

1.  застроена площ кухненски блок – 80,15 кв. м;

2.  година на строителство – 1972 г.;

3.  обща експлоатационна годност – 80 г.;

4.  остатъчна експлоатационна годност – 32 г.;

5.  възраст на сградата – 48 г.;

6.  вид на строителството – панелно.

2. Начална тръжна месечна наемна цена – 500,00 лв. (петстотин) без ДДС. Консумативните разходи и разходите за текущи ремонти са за сметка на Наемателя.

3. Сградата, част от която е помещението, е с предназначение „за стопански нужди“. Наемателят се задължава да използва помещението за приготвяне на храна. След наемане, имотът трябва да се ползва само по предназначение.

4. Размер на депозита за участие в търга – 100,00 (сто) лева, платими в касата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 или по следната банкова сметка:

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

IBAN: BG19 BNBG 9661 3300 1790 01

BIC: BNBGBGSD.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – пет години.

6. Търгът ще се проведе на 05.02.2021 г. от 14:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата може да получите тук  

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

8.1. са в производство по ликвидация;

8.2. са в открито производство по несъстоятелност или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

8.3. имат непогасени задължения към БНР;

8.4. са били оценител/и при определяне на първоначалната наемна цена.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

10. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 03.02.2021 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 886 399 119.

11. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 04.02.2021 г. в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

12. Пълния текст на заповедта може да видите тук