Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на помещения в РРС Пловдив

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № 6-712/08.12.2021 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на помещения с обща площ 44.60 кв. м., представляващи: стая № 1 с площ 13.80 кв. м.; стая № 2 с площ 12.50 кв. м.; складово помещение с площ 10.50 кв. м.; санитарен възел с площ 2.00 кв. м.; коридор с площ 2.80 кв. м.; антре с площ 3 кв. м., находящи се на втори етаж от административна сграда, публична държавна собственост, в управление на Регионална радиостанция Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 2. 

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със заповед № 6-712/08.12.2021 г. на генералния директор на БНР и на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

І. Класирането на участниците в тръжната процедура в низходящ ред, според размера на предложената цена, както следва: 

Участникът „ХРИСИ - 2005“ ЕООД с предлагана цена в размер на 334,00 лв. (триста тридесет и четири лева) без ДДС или 400,80 лв. (четиристотин лева и осемдесет стотинки) с включен ДДС. 

ІІ. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), настоящата заповед да се съобщи на участника в търга, посочен в т. I от настоящата заповед, в тридневен срок от издаването ѝ. 

III. Наемната цена се заплащат по следнaта банкова сметка на БНР:

IBAN BG31UNCR75273198606501 

BIC: UNCRBGSF 

Банка „Уникредит Булбанк“ АД филиал Пловдив „Тримонциум“.

IV. На основание чл. 56 от ППЗДС, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградите на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 и на адреса на РРС – Пловдив, ул. „Дондуков“ № 2, както и да бъде публикувана на интернет страницата на адрес: www.bnr.bg. 

V. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересoваните участници могат да обжалват заповедта в четиринадесет – дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс. VI. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем за срок от 5 (пет) години, при условията на утвърдената тръжна документация и проекта на договор, който е част от тръжната документация.

Цялата заповед можете да видите ТУК