Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Класиране на участниците в тръжна процедура за отдаване под наем на гаражни клетки

В Българско национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед № 6-711/08.12.2021 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на три броя гаражни клетки (по обекти от № 1 до № 3), представляващи части от сграда с идентификатор 68134.4081.2257.1. (сграда-гараж), находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2257 – публична държавна собственост, предоставена за управление на Българското национално радио, с адрес: гр. София, район „Младост“, местност „Къро“. 

Обособените позиции са, както следва: обект № 1: гаражна клетка с площ 60 кв. (шестдесет квадратни метра); обект № 2: гаражна клетка с площ 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра); обект № 3: гаражна клетка с площ 240 кв. м. (двеста и четиридесет квадратни метра).

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със заповед № 6-711/08.12.2021 г. на генералния директор на БНР и на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Класирането на участниците в тръжната процедура в низходящ ред, по обекти, според размера на предложената цена, както следва: 

1. За обект № 1: гаражна клетка с площ 60 кв. м. (шестдесет квадратни метра): участникът Анатоли Стефанов Кабадаев с предлагана цена в размер на 235,00 лв. (двеста тридесет и пет лева) без ДДС или 282,00 лв. (двеста осемдесет и два лева) с включен ДДС. 

2. За обект № 2: гаражна клетка с площ 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра): участникът Станислав Симеонов Вуков с предлагана цена в размер на 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет лева) без ДДС или 552,00 лв. (петстотин петдесет и два лева) с включен ДДС. 

3. За обект № 3: гаражна клетка с площ 240 кв. м. (двеста и четиридесет квадратни метра): участникът „СОФИЯ ВАГ СЕРВИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 930,00 лв. (деветстотин и тридесет лева) без ДДС или 1116,00 лв. (хиляда стои и шестнадесет лева) с включен ДДС. 

ІІ. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга, посочени в т. I от настоящата заповед, в тридневен срок от издаването ѝ.

III. Наемните цени се заплащат по следнaта банкова сметка на БНР: 

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01,
BIC: BNBGBGSD;
БНБ – Централно управление.

IV. На основание чл. 56 от ППЗДС, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградите на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, и гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, както и да бъде публикувана на интернет страницата на адрес: www.bnr.bg.

V. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересoваните участници могат да обжалват заповедта в четиринадесет – дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

VI. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем за срок от 5 (пет) години, при условията на утвърдената тръжна документация и проекта на договор, който е част от тръжната документация.

Цялата заповед можете да видите ТУК