Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Единственият участник не е допуснат до търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот в Благоевград

Не се допуска до класиране единственият участник в тръжната процедура „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД, подало заявление РИ 128/09.05.2022 г. в 16:15 часа. Това гласи Заповед № 6-291/13.05.2022 г. на генералния директор на БНР относно проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с акт за публична държавна собственост № 420/05.08.2005 г. на областния управител на област с административен център Благоевград, представляваща стая № 502, с площ от 15 кв. м. (петнадесет квадратни метра), в управление на Регионална радиостанция Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

С мотивите на заповедта можете да се запознаете тук.