Търгове

Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост

публикувано на 18.07.22 в 10:08
Класиране на участници в тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост В Българското национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със заповед с РИ № 6-371/10.06.2022 г., изменена със заповед № 6-456/11.07.2022 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна ...

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет в Стара Загора

1.Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет, със застроена площ от 19 кв. м., находящ се на първи (партерен) етаж в сграда с идентификатор 68850.503.502.1 по КККР на гр. Стара Загора, с..

публикувано на 21.09.20 в 15:25

Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кухненски блок

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ..

публикувано на 21.09.20 в 15:22

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два броя необорудвани лекарски кабинети

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два броя необорудвани кабинети, намиращи се на втори етаж на сграда, в двора на Българското национално радио, представляващи част от недвижим имот – публична..

публикувано на 21.09.20 в 15:09

Заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот

Заповед № 6-459/14.08.2020 г. на генералния директор на БНР за прекратяване   на обявения със Заповед № 6-386/13.07.2020 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС №..

публикувано на 17.08.20 в 15:22

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот

1.Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ №4, представляващ част..

публикувано на 13.07.20 в 09:29

Заповед за прекратяване на втори търг за продажба на движима вещ в Благоевград

Във връзка с провеждането на втори търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ - частна държавна собственост, необходимостта от ползване на която е отпаднала за Българското национално радио, е издадена Заповед..

обновено на 17.06.19 в 16:15

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в Благоевград

Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио: 1. Помещение, представляващо Стая 703, намираща..

обновено на 30.04.19 в 15:37

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ в Благоевград

Българско Национално Радио, гр. София 1040, бул. „Драган Цанков“ №4 , на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 61 и чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника..

обновено на 18.03.19 в 15:46

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в Благоевград

Българското национално радио, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио: 1. Помещение представляващо Шеста кабина, намиращо..

публикувано на 16.10.18 в 09:41

Търг за отдаване под наем на помещения в Благоевград, предоставени за управление на БНР

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следната част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио: 1.1. Шеста кабина, намираща се на 2..

обновено на 04.09.18 в 17:53