Какво е председателството на Съвета на ЕС?

Осъществяването на Председателството на Съвета на Европейския съюз е задължение на държавите членки, което произтича от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Всяка държава изпълнява това задължение за период от шест месеца по график, основаващ се на равноправна ротационна система и определен с Решение 2007/5/ЕО на Съвета от 1 януари 2007 г. относно реда, по който ще се изпълнява мандата на Председателството на Съвета.

До влизането в сила на договора от Лисабон Европейският съвет се е председателствал на ротационен принцип от държавния или правителствения ръководител на държавата членка, председателстваща Съюза. Съществено нововъведение е фигурата на постоянен Председател на Европейския съвет, избиран с квалифицирано мнозинство за 2 1/2 годишен мандат, който може да бъде подновен еднократно. Идеята за постоянно ръководство се обуславя от нуждата за последователност и приемственост в изпълнението на решенията на Европейския съвет.

Съгласно настоящата система на ротационно председателство, държавите членки са групирани в предварително определени „тройки“ - в рамките на 18 месеца, три последователни председателства работят заедно по изпълнението на една обща програма.