Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Блоковете с технически паспорти до 2022 година

Снимка: Радио ВИДИН

До 2022 година всеки блок в страната трябва да има изготвен технически паспорт. За да имат такъв документ домовете ни, ще плащаме между 100 и 500 лв. Според статистиката в България има общо 4 милиона жилища. Над 20 хиляди от тях са в сгради, които са стари и зле поддържани. Затова трябва да се направи обследване, което да каже какво по сградите се е амортизирало. Христо Чепишев от Националната асоциация на строителните предприемачи преди време заяви, че старите блокове са "бомба със закъснител". Причината е, че те са амортизирани:

"Има един проблем, който е много сериозен  който е "бомба със закъснител". Той засяга хората, които живеят в панелните блокове. Всички тези хора в много скоро време- 10, 20 години ще разберат, че тези блокове са с изтекъл срок на годност.Тава е един много сериозен проблем. Дано да няма земетресения, защото тези блокове остаряват физически и морално. Ще дойде съвсем скоро моментът, в обозримо бъдеще, когато те ще трябва да се заменят...Проблемът е много сериозен и трябва всички институции да му обърнат внимание".
 
Панелните блокове, строени основно през 60-те и 70-те години на миналия век, вече наближават края на експлоатационния си живот. За разлика от колите си, които проверяваме всяка година, малцина са собствениците на апартаменти, които знаят в какво състояние са домовете им.

По темата зададохме четири въпроса на Дирекция за Национален Строителен Контрол. Ето какво отговориха те:

Защо една сграда, трябва да има технически паспорт?
   
Техническият паспорт е задължителен документ, който съдържа информация за техническите параметри на сградите, извършените основни ремонти и преустройства, данни за всички издадени сертификати на строежа, както и срокове за извършване на всички необходими строителни и монтажни работи, като основни текущи ремонти. Той се изготвя, за да се установи устойчивостта на сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и ползване на строежите, както и съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и необходимите мерки за тяхното подобряване.

По закон кои сгради трябва да имат такъв документ?
   
1. За нов строеж
Съгласно чл. 176а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. В него се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове. Посочват се всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване. Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт на строежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
От министъра на регионалното развитие и благоустройството е издадена Наредба № 5 от 28 декември 2006г., с която се определят обхватът и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване.
Съгласно чл. 176б от ЗУТ, техническият паспорт на нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.
   2. За съществуващ строеж:
Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. В техническия паспорт на строежа в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 се вписват задължителните строителни и монтажни работи за привеждане на строежите в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3. Сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собственост, са определени в Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите, както следва:
    - техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г.
 - за съществуващите строежи, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на Наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа, ако лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация). В тези случаи, техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на Наредбата.
След изтичане на срока определен в Наредбата, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Не се съставят технически паспорти за допълващо застрояване (спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки), огради и временни строежи.


   Какво точно представлява един технически паспорт?

 Приложение към чл. 8 на Наредбата съдържа образец на технически паспорт на строеж. В него има подробни данни за наименование на строежа, неговото местоположение, идентификатор, година на построяване, вид на строежа, промени, настъпили в него през годините, основни функционални и технически характеристики на строежа.

Колко ще струва изготвянето на технически паспорт?

В чл. 9 от Наредбата е посочено, че собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти, поради което цената на тази услуга е предмет на договорни отношения между упражняващото строителен надзор лице (съответно техническия ръководител) от една страна и собствениците на строежа от друга.


Камарата на строителите в България отговориха писмено на въпроса ми- Важно ли е да има такъв технически паспорт една сграда?

"Всички сгради трябва да имат технически паспорти, защото във тях се отразява фактическото състояние на сградата във момента. В тези паспорти се отразяват и предстоящите и належащите ремонти. След като са предвидени ремонти дали без конструктивни или с конструктивни промени, всъщност ако е с конструктивни трябва да е с проект и то този технически паспорт се актуализира. Този паспорт отразява моментното физическо състояние на сградата. Там са отразени състоянието на конструкцията, състоянието на инфраструктурата на сградата, ел. инсталация, ВиК и т.н.т. До сега не са правени технически паспорти, защото закона излезе съвсем скоро. Преди около десетина години. Тогава започнаха да правят технически паспорти на новите сгради, на обществените сгради и сега на частните такива. Сега идва ред на блоковете, а след това вероятно и на другите постройки- къщите. За да се изготвят тези паспорти е необходима много работа- писане, обследване на сградата и на пространството около нея."

Цените за проверката варират между 3 и 5 лева на кв.м, или 200 лева за гарсониера от 40 кв.м. За 6-етажна сграда това прави около 6000 лева. Съветът на специалистите е домоуправителите да започнат да събират пари преди да настъпи крайният срок - 2022 година. Ето мнението по въпроса на архитект Христо Илиев от Видин:

"Трябва да има такива паспорти. Това отразява реалното състояние на сградата...Ще има проблем и то социален. Много от блоковете са празни..."

След обследването трябва да стане ясно дали в блока са бутани носещи стени, трегери или колони и дали има опасност от срутване при земетресение. Техническият паспорт се съставя за цялата сграда, а не за отделни входове, ако има такива.
Санирането на сградите също ги укрепва и удължава живота им, ако е извършено на три етапа,  коментира професор Петър Павлов, координатор на Лабораторията по сеизмично инженерство към Университета по архитектура, строителство и геодезия:

"Саниране от гледна точка на енергийното саниране се прави, но преди това би следвало да има конструктивно саниране и инсталационно саниране...Ако то се изпълнява в три етапа - конструктивно, инсталационно и най-накрая енергийно саниране, всичко би могло да се извърши в рамките на един времеви период. Това ще удължи живата на сградата..."

Установено е, че най-важните причини, които предизвикват намаляване на експлоатационната годност на сградите, са извършваните частични преустройства, с които се променя натоварването върху конструкцията, както и неправилната или продължителна експлоатация, липсата на текуща поддръжка, претърпените бедствия и аварии и др. Определеният проектен експлоатационен срок или определените "години живот" за конкретна сграда в действителност са толкова само ако сградата е поддържана правилно, ако са изпълнявани необходимите основни и текущи ремонти и не са извършвани нерегламентирани строителни дейности.
Това са били и основните причини за издаване на Наредба № 5 от 2006 г. /в сила от началото на 2007 г./ за техническите паспорти на строежите, а именно да се установят актуалното състояние на сградите и степента на безопасната им експлоатация.

"Това с паспортите е много хубаво, но нямат хората пари...Иначе се съмнявам как ще стане...То и прегледите на колите са така. Минали са го, но не се знае дали е просто фиктивен...С парите ще е трудно..."- смята Тодор Симеонов от Видин.

Държавата не регулира цените за обследване и съставяне на технически паспорт на строежи. Цената зависи от големината, сложността на конструкцията и специфични особености на сградата. Тя би следвало да е по-ниска, когато сградата е с повтарящи се типови конструкции и елементи и голямо РЗП /разгъната застроена площ/- като например 7-8-етажен панелен блок. /цената се определя на квадратен метър застроена площ, т.е. собствениците на по-големи имоти трябва да платят повече пари. Цената е между 3 и 5 лв. на кв.м. Собствениците на имоти с липсващи документи трябва да плащат по-високата цена./

Собственик на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в определените срокове, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание. Глобата от 100 до 300 лв. се налага на собственика на сградата, съответно общо на всички съсобственици в сградата - етажна собственост, а не на всеки съсобственик поотделно.


Всичко по темата можете да чуете в звуковия файл.

Вижте още

Накъде отиваш, Видин...

Кметът на Видин и неговият екип отчетоха първите 100 дни от своето управление. Според Цветан Ценков най-големите постижения са приемането на бюджета за тази година и на новата структура на администрацията. Ръководство на Община Видин работи активно и за спиране на течовете от бюджета. Прокуратурата вече разследва присвояване на значителни суми от..

публикувано на 25.02.20 в 13:39

Кариера край село Гара Орешец застрашава уникална пещера

Спелеолози и жители на Гара Орешец , община Димово са обезпокоени от подновяването на работа на кариера за добив на камъни в землището на селото. В района ѝ е най-дългата пещера в Северозапада, която е обитавана от редки биологични видове. Затова от Българското пещерно дружество настояват да се измести кариерата. Хората в селото пък..

публикувано на 24.02.20 в 15:27

Венизел Флоров, кмет на Гъмзово: "Трябва да се работи, нищо не идва наготово"

Днес гостуваме във видинското село Гъмзово, което е най-голямото в община Брегово. Намира се на второкласния път Видин - Брегово - Неготин. Отстои на 17 км от Видин, на 23 км от Дунав мост 2, на 12 км от Брегово и на 13 км от граничния пункт там. Броят на жителите му през 1934 година е бил 2447, при последното преброяване през 2001 г. - 1045..

публикувано на 21.02.20 в 16:30

Харчим повече, отколкото получаваме

През последните 5 години доходите на българите са нараснали с 30.7%, но разходите са скочили много по-сериозно - с 43%. Това е накарало населението да посяга по-често към спестяванията си и към тегленето на кредити. Освен това, с над 60% са нараснали редовните финансови трансфери между българските домакинства. Това показват данните от..

публикувано на 20.02.20 в 13:58

Ще ядем ли по-качествен хляб с въвеждането на нови стандарти

Въпросът с производството на по- качествен хляб отново стои на дневен ред, след като преди дни от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите заявиха, че в края на март предстои да бъдат въведени нови стандарти за родните производители на хляб и тестени изделия. Какви ще са, обаче новите изисквания, изпълними ли са те и какво казват..

публикувано на 19.02.20 в 12:45

Ще бъдем ли по-добри?

Искаме да прекарваме повече време с близки хора, по-често да се усмихваме и да казваме "обичам те". Това показват резултатите от януарското представително за цялата страна изследване на "Галъп интернешънъл", в което агенцията попита какво си обещават българите в началото на 2020 г. "Данните сочат, че хората са склонни на прага на новата година да..

публикувано на 18.02.20 в 13:59

Каква ще е ролята на Съвета за развитие на гражданското общество

С електронно гласуване ще бъде избран първият Съвет за развитие на гражданското общество. На 20 февруари започва регистрацията на неправителствените организации, желаещи да участват в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество /СРГО/. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработване и провеждане на..

публикувано на 17.02.20 в 12:16