Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Гост в "Калейдоскоп" е писателят Мартен Калеев

Мартен Калеев: "Времето, прекарано в четене, е прибавяне на осми ден към седмицата ни"

Представяме новия брой на алманах "Огоста"

13
Снимка: Колаж Ваня Минева


Днес в "Калейдоскоп" си говорим за новото издание на алманаха за литература, изкуство и култура "Огоста". В деня на първата среща на Алманаха с читатели, неговият главен редактор Мартен Калеев написа на стената си във Фейсбук: "На 1 ноември 2016 година представих новия брой на алманах "Огоста". Художествената галерия "Кирил Петров" в Монтана беше претъпкана, имаше правостоящи. Никой не си тръгна, ничий телефон не звънна. Получих писма от десетки писатели-земляци и читатели. Гостува проф. Миглена Николчина. Говорихме за човешката доброта и за благородството на думите, за литература, за издадени и неиздадени книги. За току-що отпечатания роман "Трусът" на нейния баща Илия Николчин, работил като учител в Монтана и Вършец. Говорихме за нас и за света в нас. На следващия ден ми се обадиха читатели, които изразиха задоволството си, че в нашия пусти Северозапад имало хора, които се вълнуват, чакат алманаха. Защото в него има много повече от хартия, има я светлината на авторите- писатели, художници, критици, изследователи, превъплътена в думи. Но няма по-сляп човек от този, който не иска да вижда!"

Представяне на Алманаха, Снимка: Мартен Калеев, Личен архивНовото издание на алманах "Огоста" е дело на редакционен екип, в който влизат писателят Мартен Калеев, художникът Теодоси Антонов и поетите от Видин и Враца Ненчо Славчев и Цветан Илиев. За корица на алманаха е избрана живописната творба "Село в планината" на родения преди 105 години в село Мокреш художник Здравко Александров.

"Включени са творби на 94-ма поети и писатели и на 36-ма художници, като от тях около 80% са родени в този пусти наш Северозапад, на който все някак си не му достига самочувствие или лобита, за да докажем, че ни има и има защо да ни има", казва Мартен Калеев.

"Не само с хляб се живее. Мисля, че това е библейска мъдрост, която не си повтаряме достатъчно често. Нека по-често си създаваме такива невероятни моменти на културна заедност и културно общуване, какъвто е Алманах "Огоста", каза в словото си специалният гост на празника проф. Миглена Николчина.

Представяне на Алманаха, Снимка: Мартен Калеев, Личен архив"На мен се падна приятната задача да кажа добрите думи. Готов е в поредното си издание алманах "Огоста". И това е нещо добро. И то е добро, защото е направено от хората на Северозапада за хората на Северозапада. На малко места в България в момента се случват такива културни събития", така посрещна част авторите в изданието и гостите на представянето на Алманаха кметът на Монтана Златко Живков. Финансирането на Алманаха е от Община Монтана.

Встъплението си към читателите на Алманаха главният редактор на сборника- Мартен Калеев, е нарекъл "Осмият ден на Седмицата". Ето защо:

"Уважаеми Читателю,

Както си се убедил, литературата, респективно изкуството, са не­ща дъл­бо­ко лични. Съпреживяването им за­поч­ва и за­вър­ш­ва ка­то из­бор на под­гот­ве­на­та лич­ност да ос­мис­ля се­бе си и Све­та чрез чуж­ди­те думи, мисли, изводи, състояния. Чрез литературните об­раз­ци чо­век тър­си отго­во­ри на ре­ди­ца въпроси, ко­ито по­ня­ко­га го спо­хож­дат и подла­гат на из­пи­та­ние цен­нос­ти­те и тях­но­то крех­ко равновесие. Писаното сло­во мо­же би ни учи да живеем, като ни пра­ви спо­соб­ни да се пос­та­вя­ме на мяс­то­то на другите. Да приемаме света през стойност, а не през цена.

Корицата на АлманахаИ тук ид­ва труд­но­то- всич­ки сме без­к­рай­но различни. Всеки пише, чете, трие, пак пише, пак трие. Някой се отказват, дру­ги- се пристрастяват. Преди го­ди­ни вярвахме, че кни­ги­те се пи­шат от писателите, а се че­тат от всички. Днес да­ли пък пи­са­те­ли­те не са стана­ли по­ве­че от читателите? Прекалената книж­ни­на по­ня­ко­га прили­ча на зас­т­ра­ши­те­лен потоп. Пък и онзи, ко­йто не но­си изкуството в се­бе си, ед­ва ли ще го от­к­рие и в Алманаха.

Ако ние, авторите, след­ва­ме при пи­са­не­то сим­во­лич­ния мо­дел "мо­лив-гумич­ка-мо­лив", все ми се ще да вярвам, че в край­на сметка мо­ли­ви­те ще оцеляват, ще из­пи­шат пос­лед­на­та дума. С която да ос­та­нем в наше­то време, с ко­ято да ни запомнят!

Всяка литература, вся­ко из­кус­т­во, има сво­ите неп­ро­че­те­ни книги, неопознати имена, не­от­к­ри­ти стойности, заб­ра­ве­ни та­лан­ти и величия. Чрез на­ши­те стра­ни­ци да­ва­ме шанс на чи­та­те­ля за лич­ни откривателства. Алманах "Огоста" ве­че ня­кол­ко го­ди­ни пра­ви се­ри­озен опит да припомня, да ос­ве­тя­ва име­на и произведения, за да пра­ви възмож­ни и дос­тъп­ни яр­ки­те пос­ти­же­ния от най-но­ва­та би­ог­ра­фия и на Северозапада, а и на страната. Може би и за­то­ва тол­ко­ва мно­го хора очак­ват по­ред­ния брой. Не си въобразяваме, че всич­ко в Алманаха ще се ха­ре­са на всички. По-ско­ро искаме да раз­би­ем феноме­на мис­ле­щи­те да не пишат, а пи­ше­щи­те да не мислят. В подкре­па на та­зи цел е нуж­но да се вклю­чиш и ти, Читателю! Дано да те спе­че­лим на на­ша страна. Надяваме се, че ня­ма да из­ва­диш от речни­ка си са­мо зли думи, за­що­то те раз­де­лят хората. А и та­ка сме пренаселе­ни със са­мо­та и отчуждение! Но ако в Ал­ма­на­ха не про­че­теш онова, с ко­ето не си съгласен, как ще до­би­еш пред­с­та­ва за онова, в което вярваш? Най-стойнос­т­ни­те не­ща са онези, ко­ито пос­та­вят под въп­рос нашите собстве­ни убеж­де­ния- та­ка премисляме, пре­ди да продължим напред!

Представяне на Алманаха, Снимка: Мартен Калеев, Личен архивТвърди се, че времето, пре­ка­ра­но в четене, е всъщ­ност при­ба­вя­не на ос­ми ден към сед­ми­ца­та ни! Ще очак­ва­ме ти да из­ра­зиш мнение. Ако дру­ги­те са пре­мъл­ча­ли не­що важно, ти го кажи, напиши, оповести. Според Ювенал до­ри въз­му­ще­ни­ето мо­же да раж­да стих! С дру­ги ду­ми- пред­ла­га­ме ти чрез сво­ята ис­к­ре­ност да зас­лу­жиш и сво­ята значимост. Е, ти ре­ша­ваш под как­ва фор­ма и как ще откликнеш!"

Говорим си с Мартен Калеев не само за формата, съдържанието и подбора на авторите в алманах "Огоста". Говорим си още за самоограниченията, които слага на вътрешната си свобода човекът от нашия ветровит Северозапад; но и за привързаността му към местата, по които е пораснал; за трудните избори да останеш усмихнат и ведър в едно време, в което "Човек, това звучи подозрително"; за носталгията по добротата и човечността; за достойнството; за болката от подлостта и лицемерието; за богатството да имаш приятели; за потребността на хората на словото от нашия Северозапад да оставят отпечатък в умовете и сърцата на своите земляци, за да ни има.

Представяне на Алманаха, Снимка: Мартен Калеев, Личен архив"Днес не само че "човек звучи подозрително". Днес човекът и прави осъдителни действия. Той се превръща във враг на самия себе си, като унищожава устоите си. Той като че ли люлее в ръцете си собствената си гибел и я отглежда. Ценностите, които се демонстрират не само у нас, но и по света, ме карат да се питам: "Човеко, защо живееш?!" Какво ще оставим на децата си, от които сме заели бъдещето? Защото трябва да им го върнем обратно. Нямаме право заедно с шампанското на днешните си наздравици да изпиваме и бъдещето на децата си. Ако не спрем тази диктатура на негодяите, ние сме обречени. Затова смятам, че най-добре е човек да учуди първо себе си с добрината си и така да бъде част от промяната на Света. Както казва Ганди: "Ти бъди промяната". Защото ние първо сме хора, а след това всичко останало", изповядва Мартен Калеев.

Атмосфера от представянето на новия брой на алманах "Огоста", което се състоя в художествената галерия "Кирил Петров" в Монтана, можете да чуете в пълния запис на предаването "Калейдоскоп" в прикачения звуков файл. Репортажът стана възможен благодарение на отзивчивостта на колегата журналист от Монтана Камелия Александрова, която предостави на Радио ВИДИН записи от събитието.

Вижте още

"Неделник" от 31 май 2020 година

В последният ден на обичаният месец май, но странен тази година, можете да чуете 311-то издание на предаването "Неделник" . Разтваряме  старите видински вестници, като за начало. А след това майсторката на тъканите съкровища Наташа Манчова ни разказва за нещо ново. На 3 юни в Етнографско- възрожденския комплекс "Свети Софроний Врачански" във..

публикувано на 31.05.20 в 13:47

Първокласници завършиха годината с филм

Виртуално изпращане на учениците от 1 "А" клас във видинското училище "Цар Симеон Велики" бе организирано от класния ръководител на първокласниците - Илиана Тодорова. За да бъде денят незабравим, тя бе подготвила кратко видео, в което основни герои са учениците. Темата на филмчето е "Празникът на буквите в Замръзналото кралство".  Сценарият е мой,..

публикувано на 29.05.20 в 15:33

Ловците от Чупрене с грижи за дивеча, отчитат слаб сезон

Ловните дружинки в Ловно- рибарско сдружение "Миджур" в село Чупрене всяка пролет полагат грижи за дивеча. Повече от половината дружинки са отказали да взимат групови разрешителни за отстрел на дива свиня след края на януари. "Това говори за изградени традиции в лова. Знае се, че до януари се ловува. Имаше и изключения. Много по- малко хора са..

публикувано на 28.05.20 в 16:15

Специален фонд за Северозападна България предлагат от БСП

Законопроект за създаване на Специален фонд за устойчиво развитие на Северозападна България предлагат от БСП. Идеята е ежегодно Фондът да разполага със 100 млн. лева, които да се инвестират в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. "Това е първата реална стъпка за развитието на Северозапада. Това, което ние предлагаме, и то ще..

публикувано на 27.05.20 в 13:59

Митко от Лом "възкресява" забравени паметници

Митко Митков- млад и буден жител на Лом , издирва и възстановява на добра воля и със собствени сили и средства стари войнишки и опълченски паметници не само в родния си край, но и в други части на страната. Заедно със свои съмишленици вече е дал нов живот на повече от 10 несправедливо изпаднали в забвение паметници: "Приятно ми е да се занимавам с..

публикувано на 27.05.20 в 09:57

Абитуриентски вълнения в „Музикална зона“

Дойде ли 24- ти май, всяка година настъпва един особено тържествен период- времето на абитуриентските балове. Започват абитуриентските вълнения, настроението е приповдигнато, подготовката за бала тече с пълна сила, а мислите се лутат между рокли, костюми и прически, любими съученици и учители. Все пак това радостно събитие е веднъж в живота...

публикувано на 25.05.20 в 09:50

"Неделник" от 24 май 2020 година

24 май. Честит празник. Празнуваме с директорката на ОУ"Георги Ст. Раковски"- 2020 село Търнак , Яница Бочева . Нейният запис наистина повдига духа по повод празника. Ива Антонова от Враца ни прошепва нещо интересно "За Ботев, светите братя, просветата, писмеността и младото поколение". След това говорим за първата книга. За "Очила за..

публикувано на 24.05.20 в 13:25