Хора с увреждания от Балчик настояват за по-достъпна градска среда

Придвижването на хо­ра­та с дви­га­тел­ни ув­реж­да­ния е зат­руд­не­но.

Снимка

То­ва алар­ми­ра 70-го­диш­ният Ис­маил Алиев от ул. “Ра­ков­ски” в Балчик. Той е при­ко­ван в ин­ва­лид­на­та ко­лич­ка преди пет го­ди­ни, ко­га­то гу­би кра­ка си и от­то­га­ва "ка­те­ри" стъл­би­те с па­те­ри­ци.

Вся­ко вли­за­не в сгра­да е ис­тин­ско из­пи­та­ние, кое­то прео­до­ля­ва ви­на­ги с чуж­да по­мощ. Не­рав­нос­ти­те по тро­тоа­ра съ­що са преч­ка за труд­но­под­виж­ни­те и нез­ря­щи, ка­за още той и нас­тоя да има по­мощ­ни па­ра­пе­ти към стъл­би­те, а раз­би­ти­те стъл­бищ­ни прос­тран­ства да се ре­мон­ти­рат.

Репортаж на Албена Иванова

Въп­ро­сът с не­дос­тъп­на­та град­ска сре­да е пос­та­вян пред об­щин­ско­то ръ­ко­вод­ство, ка­за пред­се­да­те­лят на клуб за хо­ра­та с ув­реж­да­ния "Хи­нап" Дим­ка Ма­ле­ва.
Има­ме из­вес­тен ус­пех - обо­со­би­ха се пар­ко­мес­та за ин­ва­ли­ди, но са­мият клуб след об­но­вя­ва­не­то ня­ма  УДОБЕН подход. Част от хо­ра­та не по­се­ща­ват клу­ба по та­зи при­чи­на. Има­ме обе­ща­ние и сме в очак­ва­не, че ще се направи, по­со­чи тя.

И в бол­ни­ца­та се вли­за са­мо през спеш­ния ка­би­нет, град­ският тран­спорт не се из­пол­зва по­ра­ди съ­ща­та при­чи­на - труд­ност при кач­ва­не и сли­за­не, ко­мен­ти­ра Ма­ле­ва.

През 2019 г. Съю­зът на ин­ва­ли­ди­те в Бъл­га­рия навършва 30 години. На 28 май т.г. клуб "Хи­нап" ще от­бе­ле­жи съ­ща­та го­диш­ни­на. "То­ле­ран­тни сме и ис­ка­ме да бъ­дем рав­ни с дру­ги­те, да мо­жем да се дви­жим на сво­бо­да", по­со­чи ръ­ко­во­ди­те­лят на об­щес­тве­на­та ор­га­ни­за­ция.

Кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов от­го­во­ри, че пое­тап­но се по­доб­ря­ва сре­да­та, всич­ки но­ви тро­тоа­ри и ули­ци са със съот­вет­ни­те ско­ся­ва­ния. "Във все­ки един от проек­ти­те, кои­то осъ­щес­твя­ва­ме, сме взе­ли пред­вид пот­реб­нос­ти­те на хо­ра­та с ув­реж­да­ния. Ня­ма не­що, кое­то да е ре­мон­ти­ра­но и  из­гра­де­но в близ­ки­те го­ди­ни, къ­де­то да не е оси­гу­рен дос­тъп", коментира Ан­ге­лов.

Към по­ве­че­то об­щес­тве­ни сгра­ди има дос­тъп, каза той, а по от­но­ше­ние на стъл­бищ­ни­те прос­тран­ства зая­ви, че не мо­же на всич­ки да се оси­гу­рят рам­пи. Ви­на­ги има око­лен мар­шрут, по кой­то да се дос­тиг­не до да­де­на точ­ка, до­пъл­ни кметът.


Галерия

ВИЖТЕ ОЩЕ

Зелено училище започва в зоопарка в Добрич от 1 юли

Зелено училище започва от 1 юли в Центъра за защита на природата и животните в Добрич, съобщават от Общината. 30 деца от I до IV клас ще се забавляват в зоопарка до 31 август. Записването е приключило. Малчуганите ще се занимават с теми, свързани с природата, опазване на околната среда, с животните. Те ще могат на място, нагледно да правят..

публикувано на 16.06.19 в 15:53

17 и 19 юни ще са неучебни дни заради матурите

Понеделник и сряда - 17 и 19 юни, ще бъдат неучебни дни за всички училища заради провеждането на матурите за седмокласниците, съобщиха от Министерството на образованието и науката. 61 223 са учениците, които се очаква да се явят на Националното външно оценяване. На 17 юни ще се проведе изпитът по български език, на 19 по математика, а на 21 юни..

публикувано на 16.06.19 в 14:47
Кольо Колев

Кольо Колев: Предложението за намаляване на партийната субсидия е нагло популистко

Предложението за намаляване на партийната субсидия от 11 на 1 лев, социологът Кольо Колев определи като „нагло популистко“. В интервю за Радио Варна той коментира, че ако това предложение бъде прието, то ще ощети основно опозицията и по-малките партии, дори и тези, които сега са част от управлението. Колев заяви: Гледаш интелигентни хора, които..

публикувано на 16.06.19 в 14:34

Корнелия Нинова оттегли оставката си като лидер на БСП /ОБНОВЕНА/

Корнелия Нинова оттегли официално оставката си като лидер на БСП по време на 49 конгрес на партията. Гласуването на оставката беше основната тема на днешния форум. До нейното подаване се стигна след като БСП загуби изборите за Европейски парламент на 26 май. Делегати предложиха да се приеме точка за оттегляне на оставката на Корнелия Нинова,..

обновено на 16.06.19 в 13:46
Мартин Заимов

Мартин Заимов: Варна е град, в който има неочаквано големи възможности

Варна е град, в който има неочаквано големи възможности. Развитието на морската столица зависи не само от администрацията, но най-вече от жителите на града. Това коментира в интервю за Радио Варна изпълнителният директор на Регионалния фонд за градско развитие Мартин Заимов. Той напомни, че фонда е финансирал десетки проекти, като последният,..

публикувано на 16.06.19 в 13:30

Можело, значи!

Преди седмица Камарата на архитектите в България изпрати писмото до Община Варна с въпрос: "Кое е длъжностното лице, разпоредило унищожаването на озеленените ивици на бул. "Васил Левски" в града чрез асфалтирането им?". До вчера са получени три "уклончиви отговора", информират от КАБ - от Общинския съвет, от Кмета и от фирмата изпълнител. В тях..

публикувано на 16.06.19 в 07:01

И днес изпити в СУ

С изпити по математика II, испански език, руски език и със събеседване за специалност „Графичен дизайн“ продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г. Кандидат-студентският изпит по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи, съобщиха от университета. При решаването на задачите..

публикувано на 16.06.19 в 06:44