Хора с увреждания от Балчик настояват за по-достъпна градска среда

Придвижването на хо­ра­та с дви­га­тел­ни ув­реж­да­ния е зат­руд­не­но.

Снимка

То­ва алар­ми­ра 70-го­диш­ният Ис­маил Алиев от ул. “Ра­ков­ски” в Балчик. Той е при­ко­ван в ин­ва­лид­на­та ко­лич­ка преди пет го­ди­ни, ко­га­то гу­би кра­ка си и от­то­га­ва "ка­те­ри" стъл­би­те с па­те­ри­ци.

Вся­ко вли­за­не в сгра­да е ис­тин­ско из­пи­та­ние, кое­то прео­до­ля­ва ви­на­ги с чуж­да по­мощ. Не­рав­нос­ти­те по тро­тоа­ра съ­що са преч­ка за труд­но­под­виж­ни­те и нез­ря­щи, ка­за още той и нас­тоя да има по­мощ­ни па­ра­пе­ти към стъл­би­те, а раз­би­ти­те стъл­бищ­ни прос­тран­ства да се ре­мон­ти­рат.

Репортаж на Албена Иванова

Въп­ро­сът с не­дос­тъп­на­та град­ска сре­да е пос­та­вян пред об­щин­ско­то ръ­ко­вод­ство, ка­за пред­се­да­те­лят на клуб за хо­ра­та с ув­реж­да­ния "Хи­нап" Дим­ка Ма­ле­ва.
Има­ме из­вес­тен ус­пех - обо­со­би­ха се пар­ко­мес­та за ин­ва­ли­ди, но са­мият клуб след об­но­вя­ва­не­то ня­ма  УДОБЕН подход. Част от хо­ра­та не по­се­ща­ват клу­ба по та­зи при­чи­на. Има­ме обе­ща­ние и сме в очак­ва­не, че ще се направи, по­со­чи тя.

И в бол­ни­ца­та се вли­за са­мо през спеш­ния ка­би­нет, град­ският тран­спорт не се из­пол­зва по­ра­ди съ­ща­та при­чи­на - труд­ност при кач­ва­не и сли­за­не, ко­мен­ти­ра Ма­ле­ва.

През 2019 г. Съю­зът на ин­ва­ли­ди­те в Бъл­га­рия навършва 30 години. На 28 май т.г. клуб "Хи­нап" ще от­бе­ле­жи съ­ща­та го­диш­ни­на. "То­ле­ран­тни сме и ис­ка­ме да бъ­дем рав­ни с дру­ги­те, да мо­жем да се дви­жим на сво­бо­да", по­со­чи ръ­ко­во­ди­те­лят на об­щес­тве­на­та ор­га­ни­за­ция.

Кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов от­го­во­ри, че пое­тап­но се по­доб­ря­ва сре­да­та, всич­ки но­ви тро­тоа­ри и ули­ци са със съот­вет­ни­те ско­ся­ва­ния. "Във все­ки един от проек­ти­те, кои­то осъ­щес­твя­ва­ме, сме взе­ли пред­вид пот­реб­нос­ти­те на хо­ра­та с ув­реж­да­ния. Ня­ма не­що, кое­то да е ре­мон­ти­ра­но и  из­гра­де­но в близ­ки­те го­ди­ни, къ­де­то да не е оси­гу­рен дос­тъп", коментира Ан­ге­лов.

Към по­ве­че­то об­щес­тве­ни сгра­ди има дос­тъп, каза той, а по от­но­ше­ние на стъл­бищ­ни­те прос­тран­ства зая­ви, че не мо­же на всич­ки да се оси­гу­рят рам­пи. Ви­на­ги има око­лен мар­шрут, по кой­то да се дос­тиг­не до да­де­на точ­ка, до­пъл­ни кметът.


Галерия

ВИЖТЕ ОЩЕ

Япония ще се присъедини към американската лунна програма

Правителството на Япония взе решение страната да се присъедини към програмата на НАСА за усвояване на Луната, която предвижда кацане на лунната повърхност през 2024 година, съобщи агенция Киодо, цитирана от БТА. Решението ще бъде официално обявено до края на тази година. НАСА съобщи, че новата програма по усвояването на Луната е получила..

публикувано на 17.10.19 в 11:02

Общини дариха апаратура на болницата в Добрич

Многопрофилната болница в Добрич получи като дарение от част от общините в областта апаратура на стойност от близо 104 000 лева. Техниката е за нуждите на Вътрешното отделение, Физикалната и рехабилитационната медицина, очаква се нова апаратура и за Отделението по ортопедия. Във Второ вътрешно отделение е инсталирана нова ехографска система на..

публикувано на 17.10.19 в 10:39

„Архитектурното наследство на Таляна“ вече и в Младежкия дом

Изложба, посветена на ценните сгради на Стара Варна, вече ще може да бъде разгледана в Младежкия дом.  Експозицията, открита в навечерието на Световния ден на архитектурата в Морското казино, представя произведенията на ученици с профил "Изобразително изкуство" от СУ за хуманитарни науки и изкуства "К. Преславски" – Варна. Младите художници..

публикувано на 17.10.19 в 09:59

Адвокат Бисерка Маринова: Ексклузивните срочни договори при покупко-продажба на имот са международна практика

Т.нар. ексклузивни договори (договори за изключителни права) са договори, при които клиентът се задължава да работи само с определена агенция за недвижими имоти за определен период от време. Става въпрос за уговорени неустойки в случай на нарушение на този договор, но най-силната клауза при тях е, че ако клиентът сключи например договор за..

обновено на 17.10.19 в 09:45

Адреси без вода

Във Варна без вода ще са абонатите по ул."Генерал Столетов", около хотел "Мусала" и подлез Шипка от 9 до 16 часа. Без вода са и в района на 10-ти Пощенски клон от 9 до 16 часа. В Добрич без вода са на ул. "Суха река" 22а и бул. "Добричка епопея" 2б.

публикувано на 17.10.19 в 08:50
Служители на БНР, подкрепящи Светослав Костов, се срещнаха с членове на СЕМ

Днес СЕМ решава съдбата на директора на БНР

Очаква се днес Съветът за електронни медии /СЕМ/ да вземе окончателното си решение за предсрочното освобождаване на генералния директор на БНР Светослав Костов. С три гласа "за" и два "въздържал се" СЕМ стартира миналата седмица процедура за предсрочното прекратяване на мандата на шефа на радиото. До тук се стигна след безпрецедентното..

публикувано на 17.10.19 в 08:38

Шестима изтъкнати българи ще бъдат удостоени с висши държавни отличия

В  Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще награди с отличия шестима изтъкнати българи, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. За изключителните му заслуги в областта на културата и изкуството държавният глава ще удостои писателя Владимир Зарев с орден „Стара планина“..

публикувано на 17.10.19 в 06:47