Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

“Виа Понтика”: Пре­лет­ни­те пти­ци в из­кус­тво­то пак ще спрат своя по­лет в Бал­чик.

От 10 до 18 септември за два­на­де­се­ти по­ре­ден път пре­лет­ни­те пти­ци в из­кус­тво­то ще спрат своя по­лет в Бал­чик. Ху­дож­ни­ци, му­зи­кан­ти, теат­ра­ли, фо­тог­ра­фи и ки­нот­вор­ци потапят града в творческа атмосфера, представяйки свои­те про­фе­сио­нал­ни тър­се­ния и ще осеят це­лия град с из­лож­би, пред­став­ле­ния, кон­цер­ти и про­жек­ции.

По тра­ди­ция фес­ти­ва­лът ще се от­крие с кон­церт-спек­та­къл на Фол­кло­рен ан­сам­бъл "Тра­кия" от Плов­див – 10 септември от 18,00 ч. в читалище „Паисий Хилендарски“, съобщи изпълнителният директор Николай Младенов (цялото интервю с него чуйте в прикачения звуков файл).

За по­ре­ден път спе­циал­но вни­ма­ние се об­ръ­ща на ки­ноиз­кус­тво­то. Ще бъ­дат по­ка­за­ни фил­ми, но­ми­ни­ра­ни и от­ли­че­ни с меж­ду­на­род­на­та наг­ра­да за сту­ден­тско къ­со­мет­раж­но ки­но CILECT PRIZE 2019. Ще бъ­де из­лъ­чен и фил­мът "По­не за миг да по­ле­тя: На Иван Ан­до­нов с обич" на ре­жис­ьо­ра Га­ли­на Кра­ле­ва.

Фес­ти­ва­лът ос­та­ва ве­рен и на най-мла­да­та си пуб­ли­ка. В прог­ра­ма­та са вклю­че­ни три спек­та­къ­ла за мал­ки и го­ле­ми на сту­ден­ти­те от "Ак­тьор­ство за кук­лен теа­тър" в НАТ­ФИЗ и на про­фе­сио­на­лен теа­тър "Трио" от Бур­гас.

И та­зи го­ди­на във фо­ру­ма се включ­ват сту­ден­ти по жи­во­пис от Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния и Сър­бия, кои­то ще учас­тват в твор­чес­ки пле­нер, ръ­ко­во­ден от проф. Лю­бо­мир Ка­ра­леев. Ще бъ­де пред­ста­ве­на и ин­те­рак­тив­на мул­ти­ме­дий­на ин­ста­ла­ция на сту­ден­ти от спе­циал­ност "Сце­ног­ра­фия" в На­цио­нал­на ху­до­жес­тве­на ака­де­мия - Со­фия.

Сту­ден­ти­те от На­цио­нал­на му­зи­кал­на ака­де­мия в Со­фия ще се вклю­чат с ка­ме­рен кон­церт, пос­ве­тен на 120-го­диш­ни­на­та от рож­де­ние­то на Пан­чо Вла­ди­ге­ров и 200 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ста­нис­лав Мо­нюш­ко. В меж­ду­на­род­на­та му­зи­кал­на прог­ра­ма ще се нас­ла­дим на ин­стру­мен­та­лен ка­ме­рен кон­церт на Квар­те­та кла­си­чес­ки ки­та­ри "4G's", със­та­вен от сту­ден­ти от Фа­кул­те­та по из­кус­тва от Ниш.

Фес­ти­ва­лът ще бъ­де зак­рит с два по­ред­ни теат­рал­ни спек­та­къ­ла по кла­си­чес­ки­те произ­ве­де­ния на Уи­лиям Шек­спир - "Ро­мео и Жу­лие­та" на сту­ден­ти­те от кла­са на доц. д-р Пен­ко Гос­по­ди­нов, НАТ­ФИЗ и "Сън в лят­на нощ" - спе­циал­но по­ка­нен про­фе­сио­на­лен спек­та­къл на Дра­ма­ти­чен теа­тър - Тър­го­ви­ще.

Фес­ти­ва­лът се ор­га­ни­зи­ра от сдру­же­ние "Виа Пон­ти­ка", с под­кре­па­та на Об­щи­на Бал­чик, ДКИ "Дво­ре­ца", НЧ "П. Хи­лен­дар­ски", Ис­то­ри­чес­ки му­зей, УБГ и др.


ВИЖТЕ ОЩЕ

На гости на Баба Марта в Държавен куклен театър Варна днес

Първите пролетни цветя събуждат Баба Марта, заспала в дома си далеч в планината. Те й съобщават новината, че Февруари си е отишъл и цялата гора се подготвя за посрещането на пролетта и на първите птички. В този момент идва щъркелът с писмо от другия брат на Баба Марта, Април, който след месец ще пристигне. Баба Марта започва да се подготвя, за да..

публикувано на 29.02.20 в 07:40

Показват дигитално подобрена серия на "Мера според мера" във Варна

Една класика в българското кино, "Мера според мера" на режисьора Георги Дюлгеров, ще бъде показана за първи път с дигитална възстановка на 3-ти епизод във Варна. Това ще стане на 11-ото издание на София филм фест във Варна .  Прожекцията е на 17 март, от 18 часа, зала "Европа" на Фестивален и конгресен център". За първи път ще бъде показана..

публикувано на 29.02.20 в 07:32

Оригинални знамена на българското Опълчение гостуват във Варна

Военноморският музей показва от днес изложбата „Знамена на свободата“, посветена на 142-рата годишнина от Освобождението на България. За първи път във Варна ще бъдат представени уникални експонати, които са част от фонда на Националния военноисторически музей. Посетителите на музея ще имат възможност да видят три от петте оригинални знамена..

обновено на 28.02.20 в 10:37

"Магически вибрации" звучат във Варна тази вечер

28 февруари, 19.00, Основна сцена Симфоничен концерт с именити творци от Италия, които гастролират за пръв път в България. Диригент Витторио Паризи. Солисти Массимо Макри – виолончело и Амадео Салвато – пиано. Оркестър на Държавна опера Варна. Програма: Р. Шуман - Симфония №4; Й. Хайдн - Концерт за виолончело и оркестър в..

публикувано на 28.02.20 в 10:16

Анри Кулев преставя във Варна лично новия си филм "Имало една война"

18:30ч. - среща с режисьора Анри Кулев и актьорите Севар Иванов, Любомир Петкашев и Цветан Алексиев 19:00ч.- прожекция, зала "Европа" ИМАЛО ЕДНА ВОЙНА - България/Монако, 2019, 119 мин. Режисьор: Анри Кулев В ролите: Бен Крос, Луиза Григорова-Макариев, Самуел Финци, Волфрам Кох, София Ская, Севар Иванов, Любомир..

публикувано на 28.02.20 в 07:13

Без свидетелство за съдимост и актуално състояние за проекти по фонд "Култура"

Комисията по културно и духовно развитие към Общински съвет – Варна одобри изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд „Култура“. Промените се правят, за да улеснят кандидатстващите организации както при подаване на проектните предложения, така и при отчитането им, стана ясно на днешното заседание. В резултат на поправки в..

публикувано на 27.02.20 в 12:04

Обявиха журито за награди "ВАРНА" за 2020

Съставът на журито, което ще избере тази година удостоените с награда „Варна“, избра с абсолютно мнозинство днес комисята „Култура и духовно развитие“ на Общински съвет-Варна. По правилник председателят на комисията е и председател на журито, това е съветникът Димитър Чутурков от БСП. Другите членове на журито ще са: трима носители на награда..

публикувано на 27.02.20 в 11:33