Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Закритият минерален басейн в болница Тузлата край Балчик ще бъде възстановен

Спе­циа­ли­зи­ра­на­та бол­ни­ца за ре­ха­би­ли­та­ция "Туз­ла­та" край Бал­чик ще зат­во­ри за крат­ко по праз­ни­ци­те - от 20 де­кем­ври 2019 до 6 януа­ри 2020. В мо­мен­та те­кат ре­мон­тни дей­нос­ти за въз­ста­но­вя­ва­не на съ­щес­тву­ва­щия вът­ре­шен ба­сейн, кой­то от до­го­ди­на ще пос­ре­ща па­циен­ти, съоб­щи уп­ра­ви­те­лят д-р Ка­ме­лия Кир­че­ва. Тем­пе­ра­ту­рата на водата в него ще е око­ло 31 гра­ду­са и при нуж­да ще бъ­де до­пъл­ни­тел­но за­топ­ляна, пояс­ни тя.

Вод­но­то съо­ръ­же­ние ще се пол­зва с ле­чеб­на цел - за под­вод­на гим­нас­ти­ка, за раз­движ­ва­ния във вод­на сре­да. Ще бъ­де вклю­чен в па­кет­ни­те ус­лу­ги, добави д-р Кирчева. Пред­стои за­ку­пу­ва­не­то ­на но­ва ме­ди­цин­ска тех­ни­ка: апа­рат за лим­фен дре­наж; ком­би­ни­ран апа­рат, кой­то е със сред­но­- и ви­со­ко­чес­тот­ни то­ко­ве за фи­зио­те­ра­пия; фит­нес уред за раз­движ­ва­не на раз­лич­ни гру­пи мус­ку­ли.

В мо­мен­та прие­мът на па­циен­ти е са­мо пла­тен, тъй ка­то ня­ма сво­бод­ни мес­та по Здрав­на ка­са до края на го­ди­на­та, а прог­ра­ма­та по НОИ прик­лю­чи в края на ок­том­ври. В си­ла е 10-про­цен­тна от­стъп­ка за па­кет­ни­те здрав­ни ус­лу­ги.От 15 ноем­ври ще за­поч­не за­пис­ва­не по касата за януа­ри. От вся­ко 15-о чис­ло на те­ку­щия ме­сец ще те­че за­пис­ва­не за след­ва­щия.

“СБР - Туз­ла­та” ЕООД е ле­чеб­но за­ве­де­ние, спе­циа­ли­зи­ра­но за ле­че­ние на за­бо­ля­ва­ния на опор­но-дви­га­тел­ния апа­рат, пе­ри­фер­на и цен­трал­на нер­вна сис­те­ма, кож­ни бо­лес­ти и за­бо­ля­ва­ния на об­мя­на­та.


ВИЖТЕ ОЩЕ

Заоблачаване и превалявания във вторник

Днес облачността ще е значителна, с превалявания. На повече места и по-интензивни краткотрайни валежи ще има следобед и вечерта. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен, следобед на места, главно в Югоизточна България и по Южното Черноморие, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури на повечето места ще са по-ниски..

публикувано на 27.09.22 в 05:55

42 са новите случаи на ковид във Варненска област

За последното денонощие новите случаи на коронавирус във Варненска област са 42 , показват данните на Единния информационен портал. Двуседмичната заболеваемост в цялата област е 84 болни на 100 хиляди население. В Добрич и областта новите случаи са 4, а в Бургаска област – 22. В цялата страна новозаразените са 1127, положителни са почти 15%..

публикувано на 27.09.22 в 05:52

Събират опасни отпадъци от домакинствата във Варна в дните от 28 до 30 септември

Започва поредна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна. В дните от 28 септември 22 г. до 30 септември 22 г. ще бъдат разположени мобилни събирателни пунктове на четири локации във Варна.  Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове..

публикувано на 26.09.22 в 17:15

Във Варна пристигнаха бюлетините за вота на 2 октомври

Общо 405 000 хартиени бюлетини за предстоящите парламентарни избори пристигнаха днес във Варна. 300 000 са осигурените бюлетини за град Варна.  Те ще бъдат съхранявани под охрана в районните администрации във Варна и в общините от областта. В Община Варна са образувани 407 избирателни секции. В 394 от тях ще се гласува с машини.  Снимки: Румен Сарандев..

публикувано на 26.09.22 в 16:30
Никола Стоянов

Никола Стоянов: Износът ни за Бавария надхвърля рекордните 1 млрд. евро

Износът на български стоки за федерална провинция Бавария през 2021 г. надхвърли 1 млрд. евро , което е рекорд в двустранния стокообмен. Това бе подчертано по време на среща между министъра на икономиката и индустрията на Република България Никола Стоянов и държавния министър по федералните въпроси и медиите и началник на Баварската държавна канцелария..

публикувано на 26.09.22 в 16:22
Снимката е илюстративна.

Унищожени са над 170 кг храни след проверките на БАБХ по Черноморието

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 1736 засилени проверки в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти , обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, вкл. такива, намиращи се на територията на хотелски комплекси и туристически обекти, предлагащи услугата „all inclusive“ на..

публикувано на 26.09.22 в 15:04

Над 150 семейства в Балчик с еднократна помощ за първокласници и осмокласници

Ед­нок­рат­на по­мощ от 300 лв. за уче­ни­ци, за­пи­са­ни в пър­ви и ос­ми клас в дър­жав­ни и об­щин­ски учи­ли­ща,  е одобрена до мо­мен­та на над 150 семейства в община Балчик, по­каз­ват дан­ни­те на местната дирекция „Социално подпомагане“.Кан­ди­дат­ства­не­то за то­зи вид под­по­ма­га­не про­дъл­жа­ва до 15 ок­том­ври, като до момента са се..

публикувано на 26.09.22 в 14:26