Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Финанси за малки проекти по селата пренасочва МИГ Балчик-Ген.Тошево

На Об­що от­чет­но-из­бор­но съб­ра­ние Мес­тна­та ини­циа­тив­на гру­па  (МИГ) Бал­чик - Ге­не­рал То­ше­во из­бра Уп­ра­ви­тел­ния си съ­вет за след­ва­щия пет­го­ди­шен ман­дат, без из­ме­не­ния в ръ­ко­вод­ство­то. Ста­рият нов пред­се­да­тел на УС на сдру­же­ние­то е кме­тът на Ге­не­рал То­ше­во Ва­лен­тин Ди­мит­ров, с чле­но­ве кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, как­то и пред­ста­ви­те­ли на дру­ги неп­ра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции.

 От обявените 12 финансиращи мерки, има остатъчен ресурс, кой­то ще бъ­де прех­вър­лен за из­пъл­не­ние на об­щес­тве­ни проек­ти в малките населени места.

От­во­ре­на е мяр­ка­та, фи­нан­си­ра­ща проек­ти на чи­та­ли­ща­та. Одоб­рен засега е един проект за про­веж­да­не на "Съ­бор на пре­се­ле­ние­то", пред­ста­вящ об­що­то кул­тур­но нас­лед­ство на об­щи­ни­те Ге­не­рал То­ше­во и  Бал­чик. Во­дещ пар­тньор е читалището в с. Дъ­бо­вик, стар­ши пар­тньор е сдру­же­ние "Бъл­гар­ско нас­лед­ство" - Бал­чик, с учас­тие­то на още чи­та­ли­ща от ре­гио­на, сред кои­то и то­ва в се­ло Стра­жи­ца. Съ­бо­рът ще се про­ве­де на два ета­па в с. Дъ­бо­вик и в гр. Бал­чик. От об­що­то съб­ра­ние ста­на яс­но, че ин­те­рес към мяр­ка­та има и кул­тур­ният дом в балчишкото се­ло Об­ро­чи­ще, но още не са внесли идеята си. 

  С възможностите за кан­ди­дат­ства­не и отпускане на сред­ства всеки може да се запознае на сайта на групата www.mig-balchik-toshevo.bg.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Един от двама кандидати се яви на конкурса за началник на РУО-Варна

Само един от двама кандидати беше допуснат до участие в конкурса за началник на Регионалното управление на образованието - Варна, става ясно от официалната интернет страница на образователната институция във Варна. Документи за длъжността са подали Ирена Радева, която до сега изпълняваше временно длъжността началник на управлението и Илиян..

обновено на 04.08.21 в 18:01

Утре затварят АМ "Хемус" между Ветрино и Неофит Рилски заради изграждане на газопровод

Утре ограничават за час движението ( от 9 ч. до 10 ч.) в участък от автомагистрала „Хемус“ - между  п.в. Ветрино и п.в. Неофит Рилски.  Спирането на трафика в двете посоки е заради дейности разширението на газопреносната инфраструктура, съобщават от АПИ. Трафикът ще се отбива по следния маршрут: В посока Варна – от пътен възел „Ветрино“ по път..

публикувано на 04.08.21 в 18:00

Уникални добиви от пшеница в Добруджа тази година

Изключително високи добиви от ечемик и пшеница реализираха зърнопроизводителите в Добруджа. Засетите площи с есенните култури обхващат 1 300 000 декара за пшеницата и 500 000 декара за ечемика. Добра реколта е прибрана и от рапицата. Средният добив на пшеницата е от 618 кг за декар, сочат данните на Областната дирекция по Земеделие в Добрич. По думите..

публикувано на 04.08.21 в 16:12
Летище Варна

Отлагат плащането на концесионната такса за летищата Варна и Бургас

Правителството одобри мярка - отлагане на плащането на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на 2020 г. за гражданските летища за обществено ползване Варна и Бургас, съобщиха от правителствената пресслужба. С това Решение срокът за плащането на концесионното възнаграждение се удължава с още 184 дни, като вноската, отложена от 31 юли 2020..

публикувано на 04.08.21 в 15:58

МОН ще плаща допълнителни профилактични прегледи за учителите след COVID-19

Учителите, преболедували COVID-19, ще имат право на допълнителни профилактични прегледи и консултации извън осигурените в рамките на задължителното здравно осигуряване , съобщиха от правителствената пресслужба. За прегледи на 12 000 учители са предвидени 180 000 лева по Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите..

публикувано на 04.08.21 в 15:52

Здравното министерство препоръчва да не пътуваме до Кипър, Гърция и Турция

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и отчетените за последните 14 дни високи нива на заболяемост на 100 хил. души население в близки до България държави , Министерството на здравеопазването препоръчва на българските граждани да се въздържат от неоснователни пътувания до Кипър, Гърция и Турция. С оглед динамичната обстановка по отношение..

обновено на 04.08.21 в 15:46
Милен Митев

СЕМ избра Милен Митев за временен директор на БНР

С три гласа "За" и един "Въздържал се" беше приета оставката на вече бившия директор на БНР Андон Балтаков. Оставката приеха със съгласие Бетина Жотева, София Владимилова, Галина Георгиева. Заседанието беше проведено при непълен състав- само четирима души, тъй като номинираната за член на СЕМ Соня Момчилова, все още е в противоречие със Закона за..

публикувано на 04.08.21 в 15:43