Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Пълен текст на проекта за протокол между РСМ и България

Снимка: архив

Френското предложение за разрешаване на спора между България и РС Македония се състои от три независими елемента, които само в комплект могат да отговорят на въпроса дали РСМ е готова да започне преговори за членство в ЕС, предаде БГНЕС.

Първият документ, проектозаключенията на Съвета, ни казва че темата "двустранни отношения Скопие-София" ще бъде част от преговорния процес. Този документ, както и вторият документ, преговорната рамка, реферират към трети, ключов документ - двустранен протокол, в който няма нищо френско и е изцяло продукт на договореност между Външните министерства на двете страни. Това е всъщност пътната карта с конкретни ангажименти и етапи, които Скопие трябва да изпълни в замяна на това ние да вдигнем ветото.

Макар и недостатъчен, двустранният протокол вкарва историята като условие в преговорния процес. Преди свикване на 1-ва междуправителствена конференция, Скопие се задължава да приеме вече приетата от Смесената историческа комисия формулировка касаеща цар Самуил, като български цар, като смени незабавно табелите и надписите на неговите паметници в страната, както и на Самуиловата крепост в Охрид. Също се предвижда и незабавна смяна на текста относно цар Самуил в учебника за 7-ми клас, както и представяне на примерен урок отразяващ новата формулировка в съответствие с постигнатият компромис. В двустранния протокол се предвижда и останалите спорни исторически теми да бъдат решавани по подобен начин, като се интензифицира работата на историческата комисия.

Към днешна дата този Протокол не е подписан и по-всяка вероятност ще има допълнения и уточнения, които трябва да премахнат окончателно всички спорове между двете страни отнасящи се за периода от началото на 20-ти век до средата на миналото столетие.

Тук трябва да се подчертае, че това няма да бъде единственият протокол.

Ето го и пълният текст на Протокола за да може обществото ни да бъде информирано.

Протокол от Второто заседание на Съвместната Междуправителствена комисия, създадена на основа на член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония:

Отчитайки развитието на приятелски отношения между държавите, основани на зачитане на принципите на равноправие и правото на самоопределение на народите,

Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа в дух на споделените евроатлантически ценности,

Подчертавайки необходимостта от преодоляване на отворените двустранни въпроси, възстановяване на доверието и стриктно изпълнение без по-нататъшно забавяне на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, подписан през 2017 г.,

Двете страни направиха преглед на прилагането на този Договор, приеха мерки за подобряване на двустранното сътрудничество и преодоляване на възникналите в изпълнението на Договора въпроси.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Преглед на постигнатото в изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода от 10 юни 2019 г. до ... 2022 г. в частта на секторното сътрудничество.

2. Приемане на Годишния доклад за работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси между Република България и Република Северна Македония.

3. Приемане на насоки за действия по изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за следващ период

4. Подписване на Протокола от проведеното второ заседание на Съвместната междуправителствената комисия.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

I Група

.............

II Група

.............

III Група

.............

IV Група

.............

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Правителствата на Република Северна Македония и на Република България приемат доклада на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси (наричана по-нататък „Комисията“) за периода 2019 – 2022 г. със следните забележки:

1. През отчетния период Комисията проведе …./брой/ заседания. Независимо от постигнатия малък напредък по цар Самуил и темата за богомилската ерес, Комисията не прие други препоръки, което се оценява като незадоволително.

2. Двете страни окуражават Комисията да активизира дейността си и да постигане ясни резултати, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Двете правителства потвърждават своята подкрепа за Комисията, като се ангажират да създават благоприятна среда за нейната работа, да я насърчават да работи за повишаване на ефективността и постигане на конкретни резултати въз основа на строго научен дебат и с цел представяне на факти и събития от общата история, която свързва двете държави и народите им, в образователните системи.

В своята работа Комисията стриктно да се придържа към разпоредбите на чл. 8, т. 2 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, а именно „… да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори, научно тълкуване на историческите събития“. В съответствие с приложимите разпоредби от Договора от 2017 г., работата на Комисията не може да бъде едностранно прекратявана.

Двете страни, в срок до две години, да включат в учебни програми, учебници и релевантните учебни материали, надписи на паметници, табели, информационни материали в музеи и други обекти с образователно и културно значение, както и релевантната информация в електронни информационни масиви с публична собственост, всички вече взаимно договорени резултати от работата на Комисията, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Двете страни ще приведат в съответствие с препоръките на Комисията, в срок не по-дълъг от две години след одобряването им от Съвместната комисия по чл. 12, методическите указания, учебниците и други релевантни учебни материали, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Оригиналите на съответните исторически извори и литературни текстове да бъдат достъпни, използвани и представяни от съответните образователни институции при тяхното изучаване.

Двете правителства ще приведат в съответствие с препоръките на Комисията, в срок не по-дълъг от две години след одобряването им от Съвместната комисия по чл. 12, съдържанието на надписи на паметници, табели, информационни материали в музеи, други обекти с образователно и културно значение, както и релевантната информация в електронни информационни масиви с публична собственост, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Всички бъдещи резултати от работата на Комисията ще се публикуват съвместно от двете страни в срок до шест месеца след приемането на договорените текстове от Съвместната Междуправителствена комисия по член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, но ако това не бъде извършено в посочения период, всяка страна ще има правото да ги публикува самостоятелно.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

В съответствие с взаимния интерес от утвърждаване на добросъседските и партньорски отношения, двете страни се ангажират да работят за изпълнение на следните ангажименти, произтичащи от Договора от 2017 г.:

Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси ще разработи и изпълнява план за работа, който предвижда провеждане между 8 и 10 заседания годишно.

II. Мерки след провеждане на първа Междуправителствена конференция.

Правителството на Република Северна Македония до началото на учебната година 2023-2024 г. да промени съдържането на учебника по география за 7 клас.

Двете страни се съгласиха, при идентифициране на други случаи на неоснователни етнически/териториални претенции в учебници и учебни помагала, те да бъдат изтеглени от образователните им програми и тяхното съдържание да бъде променено.

Правителството на Република Северна Македония се ангажира, в периода на преговори за членство в ЕС, последователно да информира Република България за всички промени на съдържанието на всички учебници, учебни помагала и методически указания в образователната програма на Република Северна Македония и да предоставя копия на новите издания.

Говор на омраза

Двете страни да продължат да обменят чрез дипломатически канали между министерствата на външните работи информация относно прояви на говор на омраза, идентифицирани при надписи и табели на обществени сгради и паметници, текстове в учебници и учебни материали, както и в медийното пространство (включително онлайн и социални медии) на територията на другата страна и да информират в разумен срок за предприетите от съответната страна действия за отстраняване без забавяне на идентифицираните случаи на говор на омраза в публичното пространство.

Двете страни да гарантират, че държавното финансиране на нови книги, документални издания и списания, филми и друга художествена продукция, паметници на културата и чествания ще се осъществява в духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, като в този контекст всеки субект, финансиран от държавата, ще потвърждава в изрично и обвързващо изявление, че ще следи с необходимото внимание въпроса за недопускане на всички форми на говор на омраза и неспазването на това задължение ще представлява основание за спиране и възстановяване от страна на субекта на отпуснатото държавно финансиране.

Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Реабилитация на жертвите на репресии на комунистически режим

Правителството на Република Северна Македония, в период до една година, да създаде необходимата всеобхватна правна рамка за пълно отваряне на архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, включително полиция, цивилно и военно разузнаване и контраразузнаване в периода 1945-1991 г. Тази всеобхватна правна рамка ще създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи.

Правителството на Република България да сподели своя опит в тази област, включително по отношение създаването на специализиран централизиран архив, на основа на приетото от страната през 2006 г. законодателство в областта. България ще продължи да осигурява достъп до архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, с което ще продължи да създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи.

Темата за историята

Двете страни да се придържат към одобрените от Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 текстове като основа за организирането, съвместно или индивидуално, на чествания, както и да се придържат към тях в публични речи и изявления относно общи исторически събития и личности, за които въпросните чествания биват организирани.

Двете страни да изготвят и представят примерни уроци на основа на препоръките на Комисията, по които Комисията е постигнала съгласие приложени към Протокола от следващото заседание на Съвместната междуправителствена комисия по член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и в бъдеще да бъдат включени в съдържанието на съответните учебни програми, учебници и други релевантни учебни материали, надписи върху табели, исторически монументи, паметници и информационни материали в музеи и други обекти с образователно и културно значение, както и в електронни информационни масиви с публична собственост.

Двете страни ще насърчат Комисията да завърши прегледа на периода на Средновековието в срок до една година от подписването на настоящия Протокол.

На следващото заседание на Съвместната комисия по чл. 12 от Договора, двете страни да одобрят препоръките на Комисията по целия период през периода на Средновековието.

В изпълнение на т. 3, ал. 3 от Протокола от първото заседание на Съвместната Междуправителствена комисия от 2019 г., правителствата на двете страни да насърчат Комисията да изготви и да предложи на двете правителства препоръки за съвместно отбелязване на общи исторически събития и личности, в срок до една година от подписването на настоящия Протокол.

Двете страни, не по-късно от учебната 2024-2025 г., да променят, където е необходимо, всички учебници по история в учебната програма, така че да отразяват постигнатите до този момент резултати от работата на Комисията, в съответствие с чл. 8 ал. 2 от Договора.

Двете страни да продължат да подкрепят и окуражават дейността на Комисията, поемайки ангажимент да продължат да хармонизират релевантните учебници и учебни програми, в съответствие с резултатите от работата на Комисията, утвърдени от двете правителства.

Двете страни подкрепят и окуражават Комисията да завърши работа по всички периоди от общата история, която свързва двете държави и народите им, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора, с цел цялостното имплементиране на тези нейни препоръки в образователните програми преди ратификацията на Договора за присъединяване на Северна Македония към ЕС.

Република Северна Македония ще предприеме мерки за осигуряване на ефективен достъп до равни права, защита от дискриминация и опазване на културата и идентичността на българската общност в Република Северна Македония:

•Постигане на устойчиви резултати в превенцията и реакцията срещу прояви на език на омраза към България и българите в Република Северна Македония в медийното пространство, вкл. в онлайн и социални медии, в Република Северна Македония.

•Постигане на устойчиви резултати в превенцията, разследването и наказателното преследване при престъпления от омраза, прояви на език на омраза и на дискриминация срещу българите в Република Северна Македония.

•Предприемане на ефективни мерки за повишаване на осведомеността относно институционалните механизми по правата на човека и повишаване на доверието на българите в Република Северна Македония към тези механизми и национални институции.

•Постигане на устойчиви резултати за гарантиране на свободното упражняване на правата на българите в Република Северна Македония за свободно изразяване, опазване и развитие на идентичността и специфичните характеристики на тяхната общност, както и за свободно използване на символите на тяхната общност.

Подписан на..... в два оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на страните – български език, съгласно Конституцията на Република България и македонски език, съгласно Конституцията на Република Северна Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ

ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ

ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /БГНЕС


ВИЖТЕ ОЩЕ

Новите случаи на коронавирус гонят хиляда

Новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа са 942. Положителни са 14% от направените тестове, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ. Най-много са новите случаи в София. Област Варна е трета след Пловдив със 79 новоинфектирани. В Бургас новите случаи са 32, в Добрич – 22.

публикувано на 05.07.22 в 06:42

Адресите без ток на 5 юли

На 05.07.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч. , поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, м-ст Бялата чешма и Дъбравата, електрозахранени от ТП 2018. На 05.07.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч. , поради..

публикувано на 05.07.22 в 05:52

Слънце и летни горещини във вторник

Утрото във вторник ни посреща с приятна прохлада преди летните горещини, които ни очакват и през днешния ден. И днес ще е предимно слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб, по крайбрежието до умерен вятър от изток-югоизток, по южното крайбрежие от изток-североизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието от 27 до 30, за..

публикувано на 05.07.22 в 05:51

Да се популяризира възможността да ходим на театър, кино и музеи с ваучери за храна

Ваучери за храна вече могат да се използват като разплащателно средство при посещение на културни събития. Необходима е тази възможност да бъде по-добре популяризирана. Това каза във Варна депутатът от "Демократична България" Стоян Михалев, който е и заместник-председател на парламентарната комисия по култура и автор на предложението за ваучерите...

публикувано на 04.07.22 в 17:30
Руският външен министър Сергей Лавров.

Лавров: Русия ще отговори реципрочно на България за дипломатите

Русия ще отговори на България за изгонените дипломати със същото, заяви руският външен министър Сергей Лавров , предаде БНР. Според руския външен министър решението за експулсиране на 70 служители на руското посолство в България е свързано с натиск на Вашингтон върху София. "Това не е самостоятелно решение на действащия премиер, който има абсолютно..

публикувано на 04.07.22 в 16:37

Служители на МВР: Превърнахме се в министерство на всичките работи

Рискът, стресът и проблемите в системата на МВР бяха обсъдени на регионален форум във Варна, организиран от Синдикалната федерация на служителите на МВР (СФСМВР).  На него бяха представени резултатите от изследвания по норвежки проект за професионалния стрес и рискът на работното място. Един от анализираните проблеми беше лошото състояние на..

публикувано на 04.07.22 в 16:10

22-годишен криминално проявен е убитият в центъра на Варна

22-годишен криминално проявен е намереният мъртъв мъж в центъра на Варна. Той  бе открит тази сутрин с множество прободни рани до пейка пред Археологическия музей. Причината за смъртта е остра кръвозагуба вследствие на раните, съобщи за Радио Варна окръжният прокурор Красимир Конов.  Труп на мъж е открит в центъра на Варна

публикувано на 04.07.22 в 15:55